321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

PQDT Day for MHESI Members

เนื่องจากสำนักพิมพ์ ProQuest จะจัดให้มีการบรรยายผ่านเว็บให้บรรณารักษ์ เจ้าหน้าที่ห้องสมุด คณาจารย์ และนักวิจัยที่มีความสนใจในการใช้งานฐานข้อมูล
ProQuest Dissertations & Theses Global โดยวันเวลา และหัวข้อการบรรยาย ดังนี้

Date : Friday, 20th August 2021 

Time : 9am – 11am (Thai time) (วันศุกร์ที่ 20 สิงหาคม 2564 เวลา 9.00-11.00 น. ตามเวลาประเทศไทย)

Topic : PQDT Day for MHESI Members

Registration page : https://page.exlibrisgroup.com/pqdt-day-thailand-mhesi-members-onnly-aug20

Agenda : Welcoming Note & Session Introduction
- Benefits of submitting and subscribing to PODT
- Subject usage and content details
- What's new and upcoming in PQDT
Dissertations Bootcamp and ProQuest Platform

n6407291