321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

ข่าวประชาสัมพันธ์

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่
ขอความร่วมมือรณรงค์แนวคิด "วันเด็กวิถีใหม่ไร้อบายมุข สุขได้ด้วยการแบ่งปัน" 24 มกราคม 2565
ประชาสัมพันธ์การเผยแพร่วารสารหาดใหญ่วิชาการ 21 มกราคม 2565
เชิญส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 5 21 มกราคม 2565
เชิญชวนเยาวชนร่วมประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE (TO BE NUMBER ONE IDOL) รุ่น 12 ประจำปี 2565 21 มกราคม 2565
การสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 19 มกราคม 2565
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่รายงานความก้าวหน้าเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย พ.ศ. 2556-2563 18 มกราคม 2565
มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 14 มกราคม 2565
ฐานข้อมูลที่สำนักปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมบอกรับสมาชิกแก่สถาบันอุดมศึกษาประจำปี พ.ศ. 2565 13 มกราคม 2565
การขยายผลการดำเนินงานของมูลนิธิโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 11 มกราคม 2565
บรรณานุกรมสิ่งพิมพ์ 100 ปี "จีนศึกษา" ในประเทศไทย (พ.ศ.2455 - 2555) 11 มกราคม 2565