321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

บุคลากร

jintana
ผศ.จินตนา เวชมี
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

ผู้บริหาร
 c000 
อาจารย์ไชยพล กลิ่นจันทร์
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
E-mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 p003
อาจารย์ปัญญ์ชลี เต่าทอง
รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
E-mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
p000
อาจารย์พิพัฒศรัณย์ โพธิ์บุญ
รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
E-mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

งานธุรการ


a002
นางสาวอณุภา ทานะรมณ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ


p001
นางสาวพิชญนันท์ พรมพิทักษ์
นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ

 

งานเทคนิคสารสนเทศ

 c001
นางสาวชวนชม สมนึก
บรรณารักษ์ ชำนาญการ
 
h001
นางสาวหทัยรัตน์ เสวกพันธ์
บรรณารักษ์ ชำนาญการ

s001 
นางศศิภา เกตุเจริญ
บรรณารักษ์ ปฏิบัติการ

s003
นางสาวสร้อยนภา ศรีอัมพร
บรรณารักษ์ ปฏิบัติการ

s004
นางสิริมาตย์ จันทร์ขาว
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ

r001
นางราตรี คงขุนทด
ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด ปฏิบัติงาน

 

งานบริการสารสนเทศ

p002
นายประสิทธิ์ อ่วมเนียม
บรรณารักษ์ ปฏิบัติการ

a001
ว่าที่ ร.ต.อำนาจ มะลิวัลย์
บรรณารักษ์ ปฏิบัติการ

r003
นางวรนุช โพธิ์สุวรรณ
บรรณารักษ์ ปฏิบัติการ

r002
นางสาวเรวดี วงษ์สุวรรณ์
บรรณารักษ์ ชำนาญการ

c002
นางชุลีรัตน์ จันทร์สว่าง
ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด ปฏิบัติงาน

j001
นางสาวจันทร์จิรา เกตุยา
ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด ปฏิบัติงาน

p005
นางสาวเพ็ญพิชชา สิทธิวรยศ
บรรณารักษ์ ปฏิบัติการ

n001
นางสาวนฤมล สุขเกษม
บรรณารักษ์ ปฏิบัติการ

p004
นางปิติรัตน์ อินทุม
บรรณารักษ์ ชำนาญการ

s002
นางสาวสงวน ชื่นชมกลิ่น
ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด ปฏิบัติงาน

 

  งานเทคโนโลยีสารสนเทศ

a003
นางอัญชลี เขื่อนขันธ์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการ

t001
นายธงชัย ไสวงาม
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ

s005
นางสาวสุกัญญา บุญทวี
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ปฏิบัติการ

t002
นางธนัญญา สุขอุดม
ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด ปฏิบัติงาน