321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ปรัชญา

     แหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต  สนับสนุนภารกิจมหาวิทยาลัย

วิสัยทัศน์

     เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตที่ให้บริการสารสนเทศอย่างมีคุณภาพได้มาตรฐานสากล สนับสนุนการเป็นมหาวิทยาลัยในการเป็นที่พึ่งของสังคม


คำอธิบายวิสัยทัศน์


     1. สำนักวิทยบริการฯ มีสารสนเทศที่หลากหลายทั้งรูปแบบและสาขาวิชา พร้อมต่อการสนันสนุนภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย โดยมีเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นฐานในการให้บริการ


     2. สำนักวิทยบริการฯ เป็นแหล่งสารสนเทศแรกที่ประชาคมมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และชุมชนใกล้เคียงเลือกเข้าใช้บริการ


     3. สำนักวิทยบริการฯ ให้บริการแก่ผู้ใช้บริการ เพื่อเสริมสร้างทักษะการรู้สารสนเทศและก่อให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตพันธกิจ

     1. จัดหา จัดเก็บ บำรุงรักษา และให้บริการสารสนเทศทั้งในรูปแบบสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทุกสาขาวิชา ที่ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ และพันธกิจของมหาวิทยาลัย
     2. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้สามารถเข้าถึงสารสนเทศได้สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
     3. ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตแก่นักศึกษา บุคลากรมหาวิทยาลัย ชุมชน และสังคม
     4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรที่ดี มีความคล่องตัวและรวดเร็ว โดยยึดหลักธรรมาภิบาล ภายใต้บรรยากาศการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 

ยุทธศาสตร์

     เพื่อให้แนวทางการพัฒนาสอดคล้องและรองรับแนวทางของการพัฒนามหาวิทยาลัย จึงได้เชื่อมโยงประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี กับประเด็นยุทธศาสตร์ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าด้วยกัน

การเชื่อมโยงประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี กับประเด็นยุทธศาสตร์ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประเด็นยุทธศาสตร์
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

(ปี 2561-2565)
ประเด็นยุทธศาสตร์
ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

(ปี 2561-2565)
 1. การพัฒนาท้องถิ่น

 1. การให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม

 2. การผลิตและพัฒนาครู

 2. การให้บริการสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการผลิดและพัฒนาครู

 3. การยกระดับคุณภาพการศึกาา

 3. การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา

 4. การพัฒนาระบบบริหารจัดการ

 4. การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ