321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมา

1. ประวัติมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
โดยสังเขป

พ.ศ. 2463 เริ่มก่อตั้ง โรงเรียนลวะศรี ณ พระที่นั่งจันทรพิศาล ในพระนารายณ์ราชนิเวศ   ตั้งอยู่ที่ตำบลท่าหิน
พ.ศ. 2464 ย้ายไปอยู่ที่ถนนวิชาเยนทร์
พ.ศ. 2479 โรงเรียนฝึกหัดครูสตรีลพบุรี
24 มิ.ย. 2483 โรงเรียนสตรีลพบุรี "เทพสตรีวิทยาลัย" สังกัดกรมสามัญศึกษา ตั้งอยู่ ณ   สถานที่ปัจจุบัน ถนนนารายณ์มหาราช ตำบลทะเลชุบศร
29 มี.ค. 2498 โรงเรียนเทพสตรีวิทยาลัย   เปิดสอนเป็นสองแผนก คือ แผนกโรงเรียนฝึกหัดครู และแผนกโรงเรียนสาธิต   สังกัดกรมการฝึกหัดครู
1 พ.ย. 2501 วิทยาลัยครูเทพสตรี   สังกัดกรมการฝึกหัดครู
14 ก.พ. 2535 สถาบันราชภัฏเทพสตรี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ   พระราชทานนามใหม่ แก่วิทยาลัยครูทั่วประเทศว่า สถาบันราชภัฏ
14 มิ.ย. 2547 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ   ตั้งให้เป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏ ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547   ประกาศในราชกิจจานุเบกษา(ฉบับกฤษฎีกา) เล่มที่ 121 ตอนพิเศษ 23ก วันที่ 14 มิถุนายน   2547


โรงเรียนลวะศรี
          โรงเรียนลวะศรีได้ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ.2463 โดยใช้อาคารเรียนชั่วคราว ณ พระที่นั่งจันทรพิศาลในพระนารายณ์ราชนิเวศน์และในพ.ศ.2464 ได้ย้ายมาที่ถนนวิชาเยนทร์ ตำบลท่าหินบริเวณสถานีสารวัตร ทหาร มทบ.13 ในปัจจุบัน โรงเรียนลวะศรีเป็นโรงเรียนสตรีประจำจังหวัดลพบุรี ในระยะเริ่มต้นทำการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ต่อมาเปิดสอนระดับมัธยมศึกษา คือ ม.1-3 โดยครูที่สอนและนักเรียนเป็นผู้หญิงทั้งหมดและในพ.ศ.2479 ได้เริ่มเปิดสอนชั้นมัยธมศึกษาตอนปลาย และเนื่องจากห้องเรียนมีจำกัด จึงทำให้โรงเรียนลวะศรี ต้องงดรับนักเรียนระดับประถมศึกษา และสอนนักเรียนระดับมัธยมศึกษา คือม.1-6 เท่านั้น

โรงเรียนฝึกหัดครู

          ในปีพ.ศ. 2479 โรงเรียน ลวะศรีที่เปิดสอนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาได้เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนฝึกหัดครูสตรีลพบุรี และเริ่มเปิดรับนักเรียนฝึกหัดครูเป็นครั้งแรกเป็นนักเรียนฝึกหัดครูผู้หญิงเรียกว่านักเรียนฝึกหัดครูประกาศนียบัตรจังหวัด โดยรับนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มาเรียนต่อ 2 ปีและเมื่อจบหลักสูตรได้วุฒิครู ว. ต่อมามีการเปิดรับนักเรียนเตรียมครูประชาบาล เป็นนักเรียนหญิงที่สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มาเรียนต่อ 1 ปี แต่ภายหลังได้ปรับหลักสูตรเป็น 3 ปี

โรงเรียนสตรีลพบุรี “เทพสตรีวิทยาลัย”

          วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ.2483 ได้ย้ายโรงเรียนฝึกหัดครูสตรีลพบุรีจาก ถนนวิชาเยนทร์มาอยู่ ณ ที่ปัจจุบันถนนนารายณ์มหาราช ซึ่งหน่วยราชการทหารยกที่ดิน และสร้างอาคารเรียนให้ ส่วนอาคารเรียนเดิมยกให้เป็นที่ทำการหน่วยสารวัตรทหารและได้เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนสตรีลพบุรี “เทพสตรีวิทยาลัย” สังกัดกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการโรงเรียนสตรีลพบุรี “เทพสตรีวิทยาลัย” ได้เปิดการศึกษา 3 แผนกคือ แผนกอนุบาล แผนกมัธยมและแผนกฝึกหัดครู และต่อมาแผนกอนุบาลได้แยกออกเป็นโรงเรียนอนุบาลลพบุรี

โรงเรียนเทพสตรีวิทยาลัย

          วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2498 ได้เปลี่ยนชื่อจากโรงเรียนสตรีลพบุรี “เทพสตรี-วิทยาลัย” เป็นโรงเรียนเทพสตรีวิทยาลัยโรงเรียนเทพสตรีวิทยาลัยได้เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรการศึกษา (ป.กศ.) ในปี พ.ศ. 2498 และเปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง (ป.กศ.สูง) ใน ปี พ.ศ. 2500

วิทยาลัยครูเทพสตรี

          วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2501 โรงเรียนสตรีลพบุรี “เทพสตรีวิทยาลัย” ได้เลื่อนฐานะเป็น วิทยาลัยครูเทพสตรี (ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องการเปลี่ยนชื่อโรงเรียนฝึกหัดครู ลงวันที่ 8 มีนาคม 2501) วิทยาลัยครูเทพสตรี นอกจากเปิดสอนหลักสูตร ประกาศนียบัตรทางการศึกษา (ป.กศ.) ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง (ป.กศ.สูง)แล้วพึงได้เปิดสอนหลักสูตร ประกาศนียบัตรครูประถม(ป.ป.) ในปีพ.ศ. 2510 และเริ่มเปิดสอนนักศึกษาระดับปริญญาตรี ครุศาสตร์บัณฑิต(ค.บ.) ใน ปี พ.ศ.2517 ในสาขาวิชาภูมิศาสตร์และสาขาวิชาชีววิทยา
          ในพ.ศ.2518 วิทยาลัยครูเทพสตรีได้รับการยกฐานะ เป็นสถาบันอุดมศึกษาตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ.2518 มีภารกิจ คือให้การศึกษาสาขาวิชาการต่างๆ ตามความต้องการของท้องถิ่นผลิตครูในระดับปริญญาตรี ทำการวิจัย ส่งเสริมวิทยฐานะของครูอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และให้บริการวิชาการแก่สังคม ซึ่งทำให้วิทยาลัยครูเทพสตรี ขยายการผลิตบัณฑิต ระดับปริญญาตรี ครุศาสตร์บัณฑิตในสาขาวิชาต่างๆ เพิ่มขึ้นทั้งนักศึกษา ภาคปกติ และการอบรมครูและบุคลากร ทางการศึกษาประจำการ
          ในพ.ศ.2527 ได้มีการแก้ไขพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ. 2527 (วันที่ 27 กันยายน 2527) มีผลทำให้วิทยาลัยครูเทพสตรีสามารถเปิดสอนสาขาวิชาการต่างๆ เพิ่มขึ้น นอกจากการผลิตครูและได้มีการพัฒนาหลักสูตรสาขาวิชาการศึกษา สาขาวิทยาศาสตร์ สาขาศิลปศาสตร์ทั้งระดับอนุปริญญาและระดับปริญญาตรี

สถาบันราชภัฏเทพสตรี

          วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2535 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พระราชทานนามใหม่แก่วิทยาลัยครูทั่วประเทศว่า “สถาบันราชภัฏ” และโดยพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538 มีผลทำให้วิทยาลัยครูเทพสตรีเปลี่ยนเป็นสถาบันราชภัฏเทพสตรี (RAJABHAT INSTITUTE THEPSATRI) ในวันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2538 และมีภารกิจหลักในการศึกษาวิชาการและวิชาชีพชั้นสูงทำการวิจัยให้บริการวิชาการแก่สังคม ปรับปรุง ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ผลิตครูและส่งเสริมวิทยฐานะครู ซึ่งทำให้สถาบันราชภัฏเทพสตรีเป็นสถาบันอุดมศึกษา เพื่อพัฒนาท้องถิ่นดำเนินการผลิตบัณฑิตสาขาอื่น เพื่อตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น มีการเปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษาในระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู และระดับปริญญาโท โดยการเปิดสอนปริญญาโทภาคพิเศษ สาขาบริหารการศึกษาในปี พ.ศ. 2543 และเปิดสอนสาขายุทธศาสตร์การพัฒนา และสาขาหลักสูตรและการสอนในพ.ศ. 2545

มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี

          วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2547 สถาบันราชภัฏเทพสตรี ได้ยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (THEPSATRI RAJABHAT UNIVERSITY) ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย ราชภัฏ พ.ศ. 2547 มีภารกิจหลักในการเป็นสถาบันอุดมศึกษา เพื่อพัฒนาท้องถิ่นที่เสริมสร้าง พลังปัญญาของแผ่นดินฟื้นฟูพลังการเรียนรู้ เชิดชู ภูมิปัญญาท้องถิ่น สร้างสรรค์ศิลปวิทยา เพื่อความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืนของปวงชน มีส่วนร่วมในการจัดการ การบำรุงรักษาการใช้ประโยชน์ จากทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงค์ ให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ทำการสอนวิจัยให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ปรับปรุง ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมผลิตครู และส่งเสริมวิทยฐานะครู ปัจจุบันมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีได้จัดการศึกษาระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษาในสาขาต่างๆ มากมาย เพื่อตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น มีการเปิดหลักสูตรนานาชาติ มีโครงการร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ มีการขยายโครงการจัดตั้งวิทยาเขตไปยังจังหวัดสิงห์บุรีและสุพรรณบุรี และมีการเปิดศูนย์การศึกษาของมหาวิทยาลัยในจังหวัดสระบุรี สิงห์บุรี สุพรรณบุรีและนครสวรรค์


2. ประวัติสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

     สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในระยะเริ่มแรกหนังสือยังกระจัดกระจายไม่เป็นระบบ เพราะขาดบรรณารักษ์ที่ขาดความรู้ในด้านการดำเนินงาน ดังนั้นเริ่มแรกจึงมีการจัดเก็บหนังสือไว้ที่ห้องพักครูหรืออาจารย์ใหญ่

 

พ.ศ. 2497 คุณหญิงกรองแก้ว ปทุมานนท์   เป็นอาจารย์ใหญ่ได้เริ่มจัดให้มีห้องสมุดขึ้นโดยใช้เรือนไม้หลังอาคาร 2   (ปัจจุบันคือสำนักส่งเสริมวิชาการ) จัดเป็นห้องสมุดดังกล่าว
พ.ศ. 2500 อาจารย์พร   ทองพูนศักดิ์ เป็นผู้อำนวยการ ได้ย้ายห้องสมุดมาตั้งที่ชั้นล่างของอาคาร 2 มีขนาด 2   ห้องเรียน ในช่วงนี้ห้องสมุดได้รับเงินอุดหนุนจากโครงการ G.E.D. (General Education   Development) เป็นค่าครุภัณฑ์และค่าหนังสือ
พ.ศ. 2506 คุณหญิงบุญฉวี พรหมโมปกรณ์กิจ   เป็นผู้อำนวยการ ไดัย้ายห้องสมุดไปอยู่ชั้น 2 อาคาร 2 มีขนาด 3 ห้องเรียน   และได้ขยายเป็น 5 ห้องเรียนในปี พ.ศ. 2515
พ.ศ. 2516 อาจารย์บุญเลิศ ศรีหงษ์   เป็นผู้อำนวยการวิทยาลัยครูเทพสตรี ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารใหม่   บริษัทเจริญกิจศีริพาณิชย์ เป็นผู้รับเหมาก่อสร้าง งบประมาณ 2,400,000 บาท   ซึ่งเป็นเงินงบประมาณแผ่นดิน2,300,000 บาท และวิทยาลัยจ่ายสมทบ 100,000 บาท   เป็นอาคาร 2 ชั้นขนาด 12 x 15 เมตร   มีห้องเรียนต่อออกไปทางทิศตะวันตกและห้องจัดนิรรศการต่อแยกออกไปทางด้านทิศใต้   โดยมีระเบียงเชื่อมถึงกัน เริ่มปักผังก่อสร้างเมื่อ 3 ธันวาคม 2516   ก่อสร้างเสร็จแล้วเมื่อ 24 กันยายน 2517และเปิดใช้เมื่อ 11 ธันวาคม 2517
พ.ศ. 2540 สมัยอาจารย์สมบูรณ์ สงวนญาติ   เป็นอธิการบดีสถาบันราชภัฏเทพสตรีได้รับงบประมาณก่อสร้างใหม่ โดยห้างหุ้นส่วนจำกัด   ยุวกรศุภภัณฑ์เป็นผู้รับเหมาก่อสร้าง งบประมาณ 35,990,000 บาท เป็นอาคารสูง 8   ชั้นแล้วเสร็จเมื่อ 31 กรกฎาคม 2541 และเปิดใช้เมื่อ 10 มิถุนายน 2542   เป็นต้นมา
พ.ศ. 2547 menu row เปลี่ยนสถานภาพสถาบันราชภัฏ   เป็นมหาวิทยาลัย จึงมีการปรับโครงสร้างสำนัก วิทยบริการ รวมกับสำนักคอมพิวเตอร์   เป็นหน่วยงานใหม่ คือ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
พ.ศ. 2549 menu row มหาวิทยาลัยปรับโครงสร้างสำนักวิทยบริการฯ   อีกครั้ง โดยไม่รวมกับสำนักคอมพิวเตอร์ และใช้ชื่อเหมือนเดิม คือ   สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

3. ประวัติการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 
    ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี มีพัฒนาการจากห้องสมุดธรรมดา (Manual Library)   เป็นห้องสมุดอัตโนมัติ (Automation Library) ดังนี้

 

ส.ค. 2538

menu row ได้เริ่มนำเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาใช้ในห้องสมุด   เป็นระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Dynix (Dynix Library Automation System)   เริ่มด้วยโปรแกรมหลักสำหรับงานห้องสมุด 4 โปรแกรม คือ     

1. โปรแกรมระบบการจัดการฐานข้อมูล

2. โปรแกรมสร้างฐานข้อมูลบรรณานุกรม (Cataloguing Module)

3. โปรแกรมสำหรับสืบค้น (Online Public Access   Cataloging Module คือ OPAC หรือ PAC)

4. โปรแกรมสำหรับงานบริการยืม - คืน   (Circulation Module)                           

ระยะนี้เน้นการสร้างฐานข้อมูลบรรณานุกรมหนังสือ   และโสตทัศนวัสดุ โดยมีคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 1 เครื่อง และคอมพิวเตอร์ลูกข่าย 4   เครื่อง (ใช้งบประมาณทั้งระบบ จำนวนเงิน 1,354,550 บาท)

ก.ย. 2539 menu row ได้ปรับปรุงระบบห้องสมุดอัตโนมัติ จาก   8 User license ขยายเป็น 16 User licenses (งบประมาณ 395,100 บาท)
ต.ค. 2539 menu row ซื้อคอมพิวเตอร์ลูกข่ายเพิ่ม 6 เครื่อง   (งบประมาณ 279,280 บาท) เพื่อใช้ในงานสร้างฐานข้อมูลบรรณานุกรมเพิ่มเติม   และให้บริการสืบค้นด้วยระบบ OPAC จำนวน 4 เครื่อง
มิ.ย. 2540 menu row เปิดบริการยืม-คืน ด้วยระบบห้องสมุดอัตโนมัติ
ต.ค. 2540 menu row เปลี่ยน Server Compaq ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพิ่มลูกข่ายประจำฝ่านสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง   และฝ่ายบริการสื่อโสตทัศนวัสดุ จัดหาคอมพิวเตอร์บริการอินเทอร์เน็ต 10 เครื่อง   บริการ CD-ROM stand alone 3 เครื่อง
พ.ศ. 2541 menu row จัดซื้อคอมพิวเตอร์ลูกข่ายเพิ่มอีก 5   เครื่อง ใช้ในส่วนสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง ส่วนบริการโสตทัศนวัสดุ และบริการสืบค้น   (OPAC) 3 เครื่อง จัดทำฐานข้อมูล CD-ROM วารสารภาษาไทยสาขาเกษตรกรรม   เพื่อใช้ในมหาวิทยาลัย และแลกเปลี่ยนกับมหาวิทยาลัยอื่นและได้วางสายเคเบิล 110 จุด   เพื่อรองรับการนำเทคโนโลยีสารสนเทศ มาใช้ดำเนินงานและบริการ
พ.ศ. 2542

menu row ได้ปรับขยายและปรับปรุงแม่ข่ายระบบห้องสมุดอัดโนมัติ   เพื่อรองรับ Z39.50 ที่มีความจำเป็นต่อการบริการ   การแลกเปลี่ยนข้อมูลและการเชื่อมต่อกับห้องสมุดอื่น ๆ

menu row ขยายขีดความสามารถของเครือข่ายระบบห้องสมุดอัตโนมัติจากระบบ Dynix   เป็นระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Horizon
menu row สร้างเว็บไซต์ของหอสมุด URL คือ http://library.tru.ac.th

พ.ศ. 2543

จัดซื้อคอมพิวเตอร์ลูกข่าย 48 เครื่อง   (2,092,407 บาท) เพื่อบริการ Internet เพิ่มขึ้นเป็น 30 เครื่อง และ CD-ROM stand   alone เพิ่มขึ้นเป็น 10 เครื่อง และคอมพิวเตอร์สำหรับปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่   เพื่อปฏิบัติงานในส่วนต่าง ๆ เพิ่มเติม

menu row ติดตั้งคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับ WEBPAC 1 เครื่อง (งบประมาณ 1,330,545 บาท)   เพื่อขยายบริการสืบค้นผ่านระบบเครือข่าย

menu row เปิดบริการสืบค้นผ่านระบบเครือข่าย (WEBPAC) ตลอด 24 ชั่วโมง

menu row ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายฐานข้อมูล CD Multimedia 1 เครื่อง (1,338,460   บาท)

เม.ย. 2545 menu row จัดซื้อคอมพิวเตอร์ลูกข่ายเพิ่มเติมอีก   23 เครื่อง (878,577 บาท) เพื่อบริการ CD-ROM Network
menu row จัดซื้อคอมพิวเตอร์กระเป๋าหิ้ว 1 เครื่อง สำหรับใช้ฝึกอบรมการสืบค้นข้อมูลนอกสถานที่
พ.ย. 2545 menu row ขยายขีดความสามารถของ เครือข่ายระบบห้องสมุดอัตโนมัติจาก Horizon เป็น Horizon Sunrise 7.2 เพื่อการแลกเปลี่ยนข้อมูล และสืบค้นข้อมูลจากห้องสมุดอื่น ๆ ได้พร้อมกัน โดยเทคโนโลยีฐานข้อมูล Z 39.5
พ.ศ. 2546 menu row สร้างเว็บไซต์ของเครือข่ายพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อการปฏิรูปและการเรียนรู้ 
menu row เพิ่มหน่วยความจำสำรอง (Hard Disk)   ให้กับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเป็น 91 GB
ก.ย. 2548 จัดซื้อคอมพิวเตอร์จำนวน 7 เครื่อง   (จำนวน 5 เครื่อง บริการ CD-Multimedia, จำนวน 2 เครื่อง   สำหรับผู้ปฏิบัติงานเว็บไซต์ และตัดต่อซีดี วีดิโอ
มิ.ย. 2549 menu row จัดซื้อคอมพิวเตอร์จำนวน 5 เครื่อง   (จำนวน 2 เครื่อง สำหรับบริการยืม - คืน, ห้องฝึกอบรม 1 เครื่อง, ผู้บริหาร 2   เครื่อง) สำหรับเว็บไซต์ของสำนักวิทยบริการฯ เปลี่ยน URL เป็น   http://library.tru.ac.th
ก.ย. 2549 menu row จัดซื้อคอมพิวเตอร์จำนวน 1 เครื่อง   สำหรับบริการห้อง AV2
ก.พ. 2550 menu row จัดซื้อคอมพิวเตอร์จำนวน 12 เครื่อง   (สำหรับปฏิบัติงานธุรการ 1 เครื่อง, วารสาร 2 เครื่อง, สืบค้นข้อมูล (ชั้น 1) 2   เครื่อง, บริการโสตทัศน์ 1 เครื่อง, งานฐานข้อมูลหนังสือ 6 เครื่อง
พ.ค. 2550 menu row ติดตั้งกล้องวงจรปิด 1 ชุด (16 กล้อง) สำหรับสอดส่องดูแลความปลอดภัย ภายในสำนักวิทยบริการฯ
พ.ย. 2550 menu row จัดซื้อเครื่อง Printer Laser จำนวน 3 เครื่อง สำหรับปฏิบัติงานธุรการ และงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
menu row จัดซื้อเครื่องตัดสติกเกอร์ จำนวน 1 ชุด สำหรับปฏิบัติงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ธ.ค. 2550  menu row จัดซื้อชุดโต๊ะทำงาน / คอมพิวเตอร์ จำนวน 10 ชุด และโทรทัศน์ขนาด 37 นิ้ว จำนวน 1 ชุด สำหรับปฏิบัติงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
menu row ชุดโต๊ะทำงานคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 ชุด และชุดโต๊ะกาแฟ 2 ที่นั่ง จำนวน 1 ชุด ได้รับบริจาคจาก บริษัทบางกอกเฟอร์นิเจอร์ลพบุรี 1990 จำกัด
menu row จัดซื้อกล้องถ่ายภาพดิจิตอล จำนวน 1 ชุด สำหรับปฏิบัติงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ก.พ. 2551 menu row จัดซื้อคอมพิวเตอร์ Server แม่ข่ายระดับสูง 2 เครื่อง สำหรับระบบห้องสมุดอัตโนมัติ
มี.ค. 2551 menu row ติดตั้งกล้องวงจรปิด 2 ชุด (32 กล้อง) สำหรับสอดส่องดูแลความปลอดภัย ภายในสำนักวิทยบริการฯ
พ.ศ. 2552 menu row จัดซื้อคอมพิวเตอร์จำนวน 5 เครื่อง เนื่องจากเครื่องคอมพิวเตอร์มีจำนวนไม่เพียงพอต่อผู้ใช้บริการ
พ.ศ. 2553 menu row จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (Notebook) 1 เครื่อง เพื่อใช้สำหรับดำเนินงานส่วนงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
menu row จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 30 เครื่อง เพื่อบริการ Internet
menu row จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 เครื่อง เพื่อบริการ Internet
พ.ศ. 2554 menu row จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 30 เครื่อง เพื่อบริการ Internet
menu row จัดซื้อจอคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 เครื่อง เพื่อให้บริการสำหรับสืบค้นสารสนเทศ
พ.ศ. 2555 menu row จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 20 เครื่อง เพื่อปฏิบัติงานระบบห้องสมุดอัตโนมัติ
พ.ศ. 2556 menu row จัดซื้อเครื่องบันทึกภาพกล้องวงจรปิด 1 ชุด  สำหรับสอดส่งดูแลความปลอดภัย ภายในสำนักวิทยบริการฯ
menu row จัดซื้อเครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร์ 2 เครื่อง สำหรับฝึกอบรมและนำเสนอมัลติมีเดีย
menu row ปรับปรุงระบบไฟฟ้าห้องบริการอินเทอร์เน็ต
พ.ศ. 2557 menu row จัดตั้งห้องสมุด Digital สร้างสุข โดยบริษัททีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ฯ มอบห้องสมุดดิจิตอลในรูปแบบ iPad ที่บรรจุหนังสือกว่า 1,000 เล่ม ในรูปของ' E-book เพื่อค้นหาข้อมูลประกอบการศึกษา ให้กับสำนักวิทยบริการฯ มรภ.เทพสตรี เมื่อวันที่ 17 ก.ย. 57
พ.ศ. 2558

menu row ได้รับการจัดสรรงบประมาณจัดซื้อครุภัณฑ์ อุปกรณ์ เพื่อขยายขีดความสามารถในการให้บริการ ได้แก่ ระบบห้องสมุดอัตโนมัติพร้อมระบบ RFID จำนวน 1 ระบบ
menu row จัดซื้อระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ALEPH เพื่อนำมาใช้แทนระบบห้องสมุดอัตโนมัติ HORIZON
menu row เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ จำนวน 10 เครื่อง ให้กับเจ้าหน้าที่ใช้งานแทนเครื่องเดิม
menu row เครื่องสแกนเนอร์สำหรับทำ E-book จำนวน 2 เครื่อง
menu row เครื่องฉายภาพมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ 3 มิติ จำนวน 1 เครื่อง
menu row กล้อง DSLR พร้อม เลนส์ EF-S 18-55 mm. จำนวน 1 เครื่อง เนื่องจากครุภัณฑ์ตัวเดิมนั้นชำรุด และไม่คุ้มทุนในการซ่อม
menu row เครื่องฉายภาพทึบแสง Visualizer จำนวน 1 เครื่อง

menu row เครื่องพิมพ์ Laser all in one จำนวน 1 เครื่อง

พ.ศ. 2559 menu row จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบสัมผัส จำนวน 10 เครื่อง เพื่อให้บริการสืบค้นตามชั้น
menu row จัดซื้อชุดกระดานอัจฉริยะ จำนวน 2 ชุด เพื่อใช้เป็นสื่อประกอบการจัดกิจกรรม
พ.ศ. 2560

menu row จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ จำนวน 2 เครื่อง
menu row จัดซื้อชุดชมสื่อมัลติมีเดียประกอบนิทรรศการ จำนวน 2 ชุด
menu row จัดซื้อระบบให้บริการสืบค้นสารสนเทศและประชาสัมพันธ์ข่าวสารเคลื่อนที่ จำนวน 1 ระบบ
menu row จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ ชนิด LED ขาวดำ จำนวน 1 เครื่อง
menu row จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์สี จำนวน 1 เครื่อง
menu row จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสืบค้น หน้าจอสัมผัส จำนวน 8 เครื่อง
menu row จัดซื้อชุดชมสื่อมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา จำนวน 4 ชุด

พ.ซ. 2561

menu row ได้รับงบประมาณดำเนินการจัดหาระบบโซลาเซลล์ในโครงการ Green Library 1 ระบบ เพื่อการอนุรักษ์พลังงานและเสิ่งแวดล้อม
menu row กล้องถ่ายวีดีโอ 1 ชุด 
menu row เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ 1 ตัว
menu row ประตูตรวจสอบการเข้าออกห้องสมุดแบบปีกนก 1 ชุด
menu row ประตูป้องกันการขโมยสื่อ 1 คู่

พ.ศ. 2562

menu row โต๊ะอัจฉริยะระบบสัมผัสเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ 4 ชุด
menu row เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ 1 เครื่อง
menu row เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล 4 เครื่อง
menu row เครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook 1 เครื่อง
menu row ชุดชมสื่อมัลติมีเดียเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 3 ชุด
menu row ชุดโซลาเซลล์ 1 ชุด
menu row มิดตอร์ไฟฟ้า (Watt Hour Meter) 1 ชุด
menu row เครื่องดักไขมัน 2 ชุด
menu row เครื่องโทรสาร 1 เครื่อง

พ.ศ. 2563

menu row ได้รับงบประมาณสนับสนุนการดําเนินงานประจํา และงบประมาณปรับปรุงพื้นที่บริการและห้องน้ํา จํานวน 1,977,000 บาท
menu row เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน จํานวน 7 เครื่อง
menu row พัดลมโคจร จํานวน 30 ตัว

พ.ศ. 2564

menu row จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จํานวน 100 ชุด
menu row จัดซื้อกล้องวงจรปิด จํานวน 1 ระบบ

พ.ศ. 2565

menu row จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ จำนวน 100 เครื่อง
menu row จัดซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณ จำนวน 8 เครื่องผู้บริหารงานสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ตั้งแต่ พ.ศ. 2597-ปัจจุบัน

พ.ศ. 2497-2501 อาจารย์ออมทรัพย์ คำอาจ
พ.ศ. 2501-2502 อาจารย์สุนทรี ศาสตร์สาระ
พ.ศ. 2502-2503 อาจารย์สวาท ฤทธิเกิด
พ.ศ. 2503-2505 อาจารย์สมัย เสยยงคะ
พ.ศ. 2505-2522 ผศ.วัลลภ   สวัสดิวัลลภ
พ.ศ. 2522-2533 อาจารย์มนต์ฤดี วัชระประทีป
พ.ศ. 2533-2536 อาจารย์ชมภู โชติจริยะ
พ.ศ. 2536-2537 อาจารย์บุญเรือน จันทศรีคำ
พ.ศ. 2537-2539 อาจารย์รชตกมล ยันต์ทอง
พ.ศ. 2539-2542 อาจารย์ชมภู โชติจริยะ
พ.ศ. 2542-2546 ผศ.บุญเรือน จันทศรีคำ
พ.ศ. 2546-2556 ผศ.ดวงใจ   อมิตรพ่าย
พ.ศ. 2556-2564 ผศ.ศรีสุภา นาคธน
พ.ศ. 2564-ปัจจุบัน อาจารย์ไชยพล กลิ่นจันทร์


คณะผู้บริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ปัจจุบัน

1. อาจารย์ไชยพล กลิ่นจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ
2. อาจารย์ปัญญ์ชลี เต่าทอง รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ
3. อาจารย์ ดร.สุธิษา เชญชาญ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ


คณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

1. อาจารย์ไชยพล กลิ่นจันทร์ ประธานกรรมการ
2. อาจารย์ปัญญ์ชลี เต่าทอง รองประธานกรรมการ
3. อาจารย์ ดร.สุธิษา เชญชาญ กรรมการ
4. ผศ.วิไลวรรณ ฉ่ำพิรุณ กรรมการ
5. ดร.เทพชัย ทรัพย์นิธิ กรรมการ
6. ดร.อารีย์ ธัญกิจจานุกิจ กรรมการ
7. นางสาวหทัยรัตน์ เสวกพันธ์ กรรมการ
8. นางอัญชลี เขื่อนขันธ์ กรรมการ
9. นางปิติรัตน์ อินทุม กรรมการ
10. นางสาวอณุภา ทานะรมณ์ กรรมการและเลขานุการ