321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

  • อำเภอเมือง : รอยพระพุทธบาทเบื้องขวา

    buddhafootroy

  •      รอยพระพุทธบาทเบื้องขวา ประดิษฐานอยู่บนยอดเขาปถวี บริเวณวัดพระพุทธฉาย ตำบลหนองปลาไหล โดยประทับอยู่บนหิน มีมณฑป 5 ยอดครอบอยู่ สันนิษฐานว่ามีการค้นพบครั้งแรกในสมัยกรงศรีอยุธยา ตรงกับรัชสมัยของพระเจ้าทรงธรรม เช่นเดียวกับการค้นพบรอยพระพุทธบาทสระบุรี ที่เทือกเขาสุวรรณบรรพต อำเภอพระพุทธบาท

  •      หลังจากค้นพบได้โปรดให้สร้างพระมณฑปครอบไว้ พร้อมทั้งสร้างพระอารามขึ้นบริเวณใกล้เคียงนั้นด้วย ต่อมามณฑปได้ชำรุดทรุดโทรมลงในสมัยพระเจ้าเสือ หรือราวพุทธศักราช 2246-2251 จึงโปรดให้สร้างมณฑปหลังใหม่ขึ้นแทน มีลักษณะเป็นมณฑป 5 ยอด และปรากฏมาจนถึงปัจจุบัน