321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

สระบุรี การศึกษาและศาสนา

pil002

:: การศึกษาและศาสนา ::

 


การศึกษา

 

 •           จังหวัดสระบุรีจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษาจนถึงระดับอุดมศึกษา
            - ในระดับก่อนประถมศึกษา มีหน่วยงานที่รับผิดชอบคือ สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัด โรงเรียนเอกชน โรงเรียนเทศบาล
            - ระดับประถมศึกษา มีหน่วยงานที่รับผิดชอบคือ สำนักงานประถมศึกษาจังหวัด ตามโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา สำนักงานสามัญศึกษาจังหวัด โรงเรียนมัธยมศึกษสังกกัดกรมสามัญศึกษา โรงเรียนเอกชนในระดับอาชีวศึกษา มีวิทยาลัยเทคนิคสระบุรี วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวง วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี
            - ระดับอุดมศึกษา มีสถาบันสังกัดกระทรวงสาธารณสุขและทบวงมหาวิทยาลัย และมีศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนรับผิดชอบงานการศึกษานอกระบบโรงเรียน  ศาสนา

            ประชากรในจังหวัดสระบุรีนั้น ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ นับถือศาสนาอิสลามรองลง มา และนับถือศาสนาคริสต์น้อยที่สุด ส่วนใหญ่จะนับถือศาสนาพุทธมากว่าศาสนาอื่นๆ จำนวนทั้งหมด 470 วัด จำแนกเป็น พระอารามหลวง 3 วัด 
 •          
            วัดราษร์ 467 วัด
            มหานิกาย 457 วัด
            ธรรมยุต 13 วัด
            สำนักสงฆ์ 77 วัด
            จำนวนศาสนาอื่นๆ
            มัศยิด 4 แห่ง
            โบสถ์คาธอลิก 2 แห่ง
            โบสถ์โปรแตสแตนท์ 1 แห่ง
            ศูนย์ศึกษาพระพุทธวันอาทิตย์ 6 ศูนย์