321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

ศูนย์วัฒนธรรมโรงเรียนโคกสำโรงวิทยา

 • ศูนย์วัฒนธรรมโรงเรียนโคกสำโรงวิทยา                      

            ศูนย์วัฒนธรรมโรงเรียนบ้านโคกสำโรงวิทยา ตั้งอยู่ในโรงเรียนโคกสำโรงวิทยา หมู่ที่ 9 ต.คลองเกตุ อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี

 •           งานศูนย์วัฒนธรรมโรงเรียนโคกสำโรงวิทยามีบทบาทและหน้าที่
            1. ประสานงานรับนโยบายสภาวัฒนธรรมอำเภอโคกสำโรง
            2. จัดทำ ดูแล รักษา  สืบสานงานพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นของอำเภอโคกสำโรง
            3. เป็นเครือข่ายงานอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของชมรมอนุรักษ์โบราณสถานโบราณวัตถุ
            4. จัดกิจกรรมส่งเสริมเกี่ยวกับวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียน

           
    นอกจากนี้ทางศูนย์วัฒนธรรมโรงเรียนโคกสำโรงวิทยาได้จัดทำเอกสาร "ชื่อบ้านนามเมือง อำเภอโคกสำโรง"ขึ้นมาเพื่อเป็นการเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ ของอำเภอโคกสำโรง 
 • โทร. 036-441641