321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

พิพิธภัณฑ์วัดโคกหม้อ

  • พิพิธภัณฑ์วัดโคกหม้อ

              พิพิธภัณฑ์วัดโคกหม้อ หมู่ที่ 9 ต.โพธิ์เก้าต้น อ.เมือง จ.ลพบุรี


  •           
    วัดโคกหม้อแต่เดิมเป็นวัดร้างสันนิษฐานว่าเป็นวัดที่สร้างขึ้นในสมัยพระนครศรีอยุธยาเป็นราชธานี  ต่อมาได้รับการบูรณะสร้างเป็นวัดขึ้นมาอีกครั้งและได้มีการพัฒนาจากความร่วมมือร่วมใจของคนในชุมชนอย่างต่อเนื่องจนมาถึงปัจจุบัน  วัดโคกหม้อได้มีการพัฒนาอย่างรวดเร็วทั้งในด้านศาสนวัตถุและวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามตามภูมิปัญญาท้องถิ่น                พิพิธภัณฑ์วัดโคกหม้ิอเป็นแหล่งเรียนรู้และเป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าของผู้ที่สนใจทั่วไปเป็นสถานที่จัดแสดงโบราณวัตถุหาดูได้ยาก มีการจัดเรียงจัดเก็บรวบรวมเป็นหมวดหมู่ เช่น พระพุทธรูปสมัยต่างๆ ที่มีความเป็นศิลปะไทย จีน และตะวันตก  เครื่องปั้นดินเผา เครื่องเคลือบ เครื่องทองเหลือง เต่ากลายเป็นหิน  รูปปั้นไม้สักแกะสลัก เงินตราหลายยุคสมัย เช่น  เงินพดด้วง เฟื่อง ธนบัตรหายาก คัมภีร์ เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีสิ่งที่น่าสนใจอีกมากมายในวัดโคกหม้อ        

  • การเยี่ยมชมติดต่อล่วงหน้า  โทร. 036-656737