321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

พิพิธภัณฑ์โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา

 • พิพิธภัณฑ์โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา

             พิพิธภัณฑ์โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ตั้งอยู่ที  608/15 หมู่ 11 ต.ลำนารายณ์ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี

             พิพิธภัณฑ์โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา   เมื่อเริ่มมีการก่อตั้งเมื่อพ.ศ.2527   ภายในโรงเรียนชัยบาดาลวิทยาด้วยความจำกัดในด้านงบประมาณและอาคารสถานที่  ตลอดจนจำนวนโบราณวัตถุ การจัดพิพิธภัณฑ์ฯ จึงจัดในรูปของ "มุมจัดแสดงโบราณวัตถุ" เพื่อจัดแสดงโบราณวัตถุบางชิ้น ต่อมามีผู้สนใจบริจาคโบราณวัตถุเพิ่มจำนวนมากขึ้นประกอบกับในปี พ.ศ.2531 โรงเรียนได้สร้างอาคารเรียนหลังใหม่เสร็จเรียบร้อย  ฝ่ายบริหารได้เห็นความสำคัญสิ่งของโบราณวัตถุจึงให้ห้องเรียน 1 ห้องเป็นห้องจัดแสดง                       ปัจจุบันพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นโรงเรียนชัยบาดาลวิทยาจึงจัดแสดงไว้ในรูปแบบของ "ห้องพิพิธภัณฑ์" ซึ่งจัดแสดงศิลปวัตถุโบราณวัตถุที่มีน้อยชิ้นแต่หลากหลาย  เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียนการสอนการอนุรักษ์โบราณวัตถุ  ในการจัดแสดงศิลปวัตถุโบราณวัตถุ ในห้องพิพิธภัณฑ์ฯ  ได้คำนึงถึงความสะดวกและง่ายต่อการศึกษาค้นคว้า การเข้าชมตลอดจนจัดให้มีความสอดคล้องสัมพันธ์กันของชิ้นงานที่เป็นของหายากมีคุณค่าสำคัญ  และมีค่านิยมที่มีมูลค่าสูงจึงได้จัดแสดงไว้ในตู้กระจกเพื่อให้ดูเด่นเป็นสง่าและป้องกันการสูญหายอันอาจเกิดขึ้นได้

  การจัดแสดงได้แบ่งเป็นหมวดหมู่ไว้ดังนี้
  1.  เครื่องมือเครื่องใช้ในครัวเรือน
  2.  เครื่องมือประกอบอาชีพ
  3.  เงินตรา
  4.  โบราณวัตถุ
  5.  รูปภาพ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับท้องถิ่น

  เปิดบริการเวลา 08.00-16.00 น.  ทุกวันราชการ การเยี่ยมชมติดต่อล่วงหน้า โทร. 036-461543