321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

พิพิธภัณฑ์เมืองโบราณซับจำปา

  • พิพิธภัณฑ์เมืองโบราณซับจำปา
  •           พิพิธภัณฑ์เมืองโบราณซับจำปา หมู่ที่ 7 บ้านคูเมือง ต.ซับจำปา อ.ท่าหลวง จ.ลพบุรี 15230

      
  •            พิพิธภัณฑ์เมืองโบราณซับจำปา ได้เกิดขึ้นจากการร่วมมือกันของคณาจารย์โรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม ร่วมกับชาวบ้านและองค์การบริหารส่วนตำบลซับจำปา ซึ่งได้เห็นถึงความสำคัญของทรัพยากรทางโบราณคดีจึงได้จัดสร้างพิิพิธภัณฑ์ขึ้นมา โดยมีห้องจัดแสดง 1 ห้องเป็นห้องโถง เพื่อจัดแสดงโบราณวัตถุจากเมืองโบราณซับจำปาและแหล่งโบราณคดีใกล้เคียง  โบราณวัตถุที่จัดแสดงในพิพิธภัณฑ์เมืองโบราณซับจำปาของโรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม เช่น หินบดและแท่นหิน ฯลฯ         

  •            เมืองโบราณซับจำปา ปรากฏการตั้งถิ่นฐานที่อยู่อาศัยของมนุษย์มาตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์จากการค้นพบหลักฐานทางโบราณคดี เช่น กำไลหิน แกนกำไลหิน กระดูกมนุษย์ และภาชนะดินเผาก่อนประวัติศาสตร์ในรูปแบบต่างๆ ซึ่งมีอายุประมาณ 2,500-3,000 ปีมาแล้วอีกทั้งโบราณวัตถุประเภทศิลาจารึก  ประติมากรรมรูปต่างๆ สันนิฐานว่าในราวพุทธศตวรรษที่ 12-13 ชุมชนโบราณแห่งนี้ได้รับวัฒนธรรมอินเดีย  เช่น ศาสนา ความเชื่อ อักษร ภาษา ศิลปกรรม และพัฒนาขึ้นเป็นเมือง พื้นที่บริเวณรอบๆ มีการขุดคูน้ำเพื่อสร้างคันดินเป็นกำแพงเมืองล้อมรอบชุมชน

  •            การเยี่ยมชมติดต่อล่วงหน้า โทร. 036-462254