321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านหัวสำโรง

  • พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านหัวสำโรง

  •          
    พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านหัวสำโรง ตั้งอยู่ที่วัดมะค่า ตำบลหัวสำโรง อำเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรี

  •            พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านหัวสำโรง ตั้งอยู่ที่ชั้นล่างของศาลาการเปรียญวัดมะค่า หมู่ที่ 11 ตำบลหัวสำโรง อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี เริ่มตั้งแต่การจัดเก็บข้อมูล ตั้งสภาวัฒนธรรมตำบลหัวสำโรง  และทางคณะกรรมการก็พบกับสิ่งของที่ชาวบ้านเลิกใช้แล้วทิ้งไว้ให้พังทลายไป เพราะวิถีชีวิตเปลี่ยนไปการทำมาหากินก็เปลี่ยนไปเครื่องมือเครื่องใช้ได้้มีเทคโนโลยีใหม่ๆ  มาแทนของเก่าที่ดูเหมือนจะหมดไปไม่มีให้คนรุ่นหลังดูอีกแล้ว  จึงได้คิดเก็บรวบรวมเพื่อจัดให้เป็นพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านไว้ เริ่มในปี พ.ศ. 2549  ใช้สถานที่ชั้นล่างของศาลาการเปรียญวัดมะค่าเป็นที่จัดตั้งสิ่งของได้มาจากชาวบ้านบริจาคส่วนใหญ่จะเป็นเครื่องมือเครื่องใช้ในวิถีชีวิตที่ผ่านมาเช่น  เครื่องมือทำนา เครื่องจับสัตว์น้ำ เครื่องมือช่าง และโบราณวัตถุเช่น สมุดข่อย ใบลานพระพุทธรูป ภาพเก่า ฯลฯ  อีกทั้งยังมีการตีพิมพ์หนังสือ "กรณีตัวอย่างประชาคมตำบลหัวสำโรง"  เพื่อเป็นความภาคภูมิใจของคนในตำบลหัวสำโรง ที่มีข้อมูลของตำบลหัวสำโรงทั้งหมด  ทุกแง่ทุกมุมรวบรวมไว้ในหนังสือกรณีตัวอย่างประชาคมตำบลนี้ทั้งสองเล่ม จึงถือได้ว่าเป็นสมบัติอันล้ำค่าที่มีอยู่ในพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านหัวสำโรง  ทำให้เป็นแหล่งค้นคว้าและค้นหาทั้งในห้องสมุดและพิพิธภัณฑ์  •             ตำบลหัวสำโรงเป็นชุมชนหนึ่งที่มีความเก่าแก่และเป็นแหล่งอารยธรรมอีกแห่งหนึ่ง ซึ่งตามหลักฐานทางโบราณคดีได้มีการก่อตั้งชุมชนเกิดขึ้นตั้งแต่สมัยทวารวดี โดยพื้นที่แห่งนี้ประชาชนส่วนใหญ่มีเชื้อสายไทย  ลาว จีน ซึ่งมีความศรัทธาในพระพุทธศาสนา ได้ปรากฏร่องรอยทางโบราณคดีอยู่มากมายทั้งซากโบสถ์ วิหาร เจดีย์ พระปรางค์ สถูป  วัดร้างต่างๆ ที่หลงเหลือไว้ในชุมชนให้อนุชนรุ่นหลังได้ศึกษาประวัติศาสตร์อันทรงคุณค่า และผู้ที่สนใจท่องเที่ยว การเยี่ยมชมกรุณาติดต่อล่วงหน้า โทร. 036-655102, 0804384711, 0874063537