321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

พิพิธภัณฑ์พลเอกพระยาพหลพลพยุหเสนา

  • พิพิธภัณฑ์พลเอกพระยาพหลพลพยุหเสนา

  • พิพิธภัณฑ์พลเอกพระยาพหลพลพยุหเสนาอยู่ภายในศูนย์การทหารปืนใหญ่   ค่ายพหลโยธิน หมู่ที่ 7 ต.เขาพระงาม อ.เมือง   จ.ลพบุรี
              ศูนย์การทหารปืนใหญ่ได้จัดพิพิธภัณฑ์พลเอกพระยาพหลพลพยุหเสนามี 2 อาคาร และพื้นที่รอบอาคารปลูกต้นไม้นานาชนิดเป็นพันธุ์ไม้ที่หายากและต้นไม้ในวรรณคดีเพื่อเกิดร่มเย็นบริเวณพิพิธภัณฑ์    » อาคารบ้านพักนายทหารสัญญาบัตรหมายเลข 1/16 เป็นบ้านพักที่พลเอกพระยาพหลพลพยุหเสนามาพักอาศัยและเพื่อเก็บรักษาไว้เป็นอนุสรณ์ ศูนย์การทหารปืนใหญ่ จึงได้จัดอาคารเ้็ป็้นพิพิธภัณฑ์ภายในได้รวบรวมสิ่งของเครื่องใช้ส่วนตัวมาจัดวางให้เหมือนกับในสมัยที่พลเอกพระยาพหลพลพยุหเสนายังมีชีวิตอยู่เช่น รูปปั้นพลเอกพระยาพหลพลพยุหเสนา เทวรูปหินทราย ธงแม่ทัพใหญ่ ปืนแ๊ก๊ป กระปี่ ส้วมสนาม เครื่องหมายและเครื่องแต่งกาย ตู้เสื้อผ้าสมัยเป็นนักเรียนนายร้อยเยอรมันและนายทหารไทย รูปภาพต่างๆ จดหมายลายมือของท่าน บัตรประจำตัว บัตรเดินทางไปต่างประเทศ ฯลฯ                           


  • »» อาคารอนุสรณ์ 111 ปี พลเอกพระยาพหลพลพยุหเสนา ได้รวบรวมชีวประวัติและผลงานไว้อย่างสมบูรณ์โดยเฉพาะเหตุการณ์สำคัญในช่วงเปลี่ยนแปลงการปกครอง ชีวิตครอบครัว การศึกษา การเมือง การทหาร การศาสนา และการต่างประเทศ พิพิธภัณฑ์พลเอกพระยาพหลพลพยุหเสนา เป็นแหล่งรวบรวมประวัติศาสตร์สำคัญของชาติไทยอีกแห่งหนึ่ง โดยเฉพาะช่วงการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์มาเป็นระบอบประชาธิปไตย พลเอกพระยาพหลพลพยุหเสนาได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติจากประชาชนชาวไทยให้เป็น"เชษฐบุรุษ" ของชาติไทย