321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

วัดเสาธงทอง

  • วัดเสาธงทอง
พระอุโบสถ   พระเจดีย์ใหญ่ระหว่าพระวิหารกับศาลาการเปรียญ


     วัดเสาธงทอง  ตั้งอยู่ระหว่างพระนารายณ์ราชนิเวศน์ กับบ้านหลวงรับราชฑูต   เป็นวัดเก่าแก่โบราณเดิมแยกเป็น 2 วัด คือวัดรวกกับวัดเสาธงทอง   พระยาโบราณราชธานินทร์ (พร เดชะคุปต์)   สมุหเทศาภิบาลมณฑลอยุธยาได้รายงานกราบฑูลเสนอความเห็นต่อสมเด็จพระมหาสมณเจ้าพระยาวชิรญาณวโนรส   เมื่อคราวเสด็จตรวจการคณะสงฆ์ในมณฑลอยุธยาว่า   วัดรวกมีโบสถ์วัดเสาธงมีวิหารสมควรจะรวมกันเป็นวัดเดียวกัน   ทรงพระดำริเห็นชอบด้วยจึงทรงอนุมัติให้รวมกันและให้เรียกชื่อว่า วัดเสาธงทอง

ซุ้มประตูด้านหน้าพระวิหารทำเป็นรูปคล้ายมงกุฏ หลวงพ่อโต  พระประธานในพระวิหาร พระเจดีย์ใหญ่ฐานแปดเหลี่ยมมีซุ้มประดิษฐานพระพุทธรูป


     วัดเสาธงทองโบราณสถานที่ควรชมหลายอย่างเช่น พระวิหารซึ่งแต่เดิมคงสร้างขึ้น เพื่อเป็นศาสนสถานของศาสนาอื่น เพราะจากแผนที่ของช่างชาวฝรั่งเศสทำไว้ ระบุว่าพื้นที่บริเวณนั้น เป็นที่พำนักของชาวเปอร์เซีย   พระวิหารหลังนี้อาจเป็นที่ประกอบพิธีทางศานาอิสลาม ของชาวเปอร์เซียก็เป็นได้   นอกจากนั้นก็มี ตึกบีจู ตึกคชสาร   หรือตึกโคระส่าน เป็นตึกเก่าสันนิษฐานว่า ใช้เป็นที่พำนักของแขกเมือง และราชฑูตต่างประเทศชาวเปอร์เซีย   และยังมีพระเจดีย์ หอระฆัง ล้วนน่าชมและน่าศึกษาอย่างยิ่ง