321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

เมืองซับจำปา

 • เมืองซับจำปา
 •      เมืองโบราณซับจำปาอยู่ทางทิศเหนือของ "ป่าจำปีสิรินธร" เส้นทางการท่องเที่ยวภายในตำบลซับจำปามีดังนี้
 •      ชื่อ"ซับจำปา" ในอดีตบริเวณนี้มีต้นจำปาสักขนาดใหญ่   จำนวนมากขึ้นในบริเวณที่มีน้ำซับพุขึ้นมาจากใต้ดิน   เมื่อดอกร่วงลงมาจะมีกลีบสีเหลืองและมีขนาดใหญ่
       ทำให้ชาวบ้านเข้าใจว่าเป็นต้นจำปาบริเวณนี้   จึงถูกเรียกว่า "ซับจำปา"


  เมืองโบราณซับจำปาตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 7 บ้านคูเมือง ตำบลซับจำปา   อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี   ตั้งอยู่บนเนินดินสูงขอบที่ราบภาคกลางที่ติดต่อกับที่ราบสูงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

       ประวัติความเป็นมา เมืองโบราณซับจำปา   หลักฐานทางโบราณคดีที่ค้นพบที่เมืองซับจำปาเป็นถิ่นที่อยู่ของมนุษย์ยุคก่อนประวัติศาสตร์   ซึ่งมีอายุประมาณ 3,000 ปี มาแล้ว ต่อมาได้รับอิทธิพลวัฒนธรรมจากอินเดีย เช่น ศาสนา   วิถีความเชื่อ อักษร ภาษา การปกครองนั้นคงจะเป็นการปกครองที่มีกษัตริย์เป็นใหญ่   เพราะจารึกภาษาสันสกฤตที่ค้นพบกล่าวถึงพระเจ้าแผ่นดินเป็นผู้นำ   จากหลักฐานทางโบราณคดีอาจกำหนดได้ว่าเมืองซับจำปาเป็นชุมชนที่มีผู้อาศัยอยู่มาจนถึงประมาณพุทธศตวรรษที่   15 แล้วจึงถูกทิ้งร้างไป   เพราะเหตุว่าไม่พบหลักฐานทางโบราณคดีอื่นใดที่มีอายุหลังพุทธศตวรรษที่ 15 

       ลักษณะรูปร่างเมืองโบราณซับจำปา   เป็นมีคูน้ำกว้างลึก และมีคันดินกำแพงสูงล้อมรอบเมือง   ผังเมืองเป็นรูป "วงกลมรีคล้ายรูปหัวใจ" เมืองชนิดไม่มีรูปแบบหรือเป็นรูปอิสระ   วัดขนาดความกว้างจากทิศเหนือไปทิศใต้ 834 เมตร จากทิศตะวันออกไปทิศตะวันตกประมาณ   704 เมตร เมืองนี้มีกำแพงดินสูง 2 ชั้น มีคูเมืองลึก   ตรงกลางกำแพงเป็นดินอัดแน่นสูงประมาณ 10 เมตร จาก พื้นคูเมือง คูเมืองกว้างประมาณ   16 เมตร ภายในเมืองมีเนินดิน 3 เนินมีเศษอิฐซึ่งเข้าใจว่าเป็นซากโบราณสถาน   นอกเมืองมีสระน้ำ 1 สระ
  สิ่งที่พบเป็นหลักฐานของมนุษย์ยุคก่อนประวัติศาสตร์ ได้แก่ กำไลหิน   แกนกำไลทำด้วยหินมาร์ล เศษภาชนะดินเผา และของยุคสมัยทวารวดีได้แก่   ชิ้นส่วนพระพุทธรูป ประติมากรรมรูปกวางหมอบ ชิ้นส่วนธรรมจักร ตุ๊กตาดินเผา   เครื่องมือเครื่องใช้ เครื่องประดับที่เป็นโลหะสัมฤทธิ์ จารึก 5 ชิ้น   เส้นทางเข้าสู่เมืองซับจำปา ฯลฯ
  1. เมืองโบราณซับจำปา
  2. พิพิธภัณฑ์เมืองโบราณซับจำปา   ตั้งอยู่ในโรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม
  3. ศูนย์ข้อมูลเมืองโบราณซับจำปาและป่าจำปีสิรินธร(ICSC) ตั้งอยู่ในโรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม   นำชมโดยมัคคุเทศก์ท้องถิ่น
  4. หลวงพ่อบุญมี วัดซับจำปา
  5. ป่าจำปีสิรินธร