321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

ปรางค์นางผมหอม

  • ปรางค์นางผมหอม
  •   

  • ป ร า ง ค์ น า ง ผ ม ห อ ม
      ตั้งอยู่ในเขตบ้านโคกคลี ตำบลหนองรี   อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี 
         ลักษณะปรางค์นางผมหอมเป็นปรางค์องค์เดียวโดดๆ   นักโบราณคดีสันนิษฐานว่ามีอายุราวพุทธศตวรรษที่ 16 - 17   เป็นศิลปสถาปัตยกรรมแบบบาปวน ก่อด้วยอิฐก้อนใหญ่ไม่มีปูนสอ เช่นเดียวกับปรางค์แขก   สภาพปัจจุบันยอดหักลงมาหมดแล้ว มีประตูเข้าไปภายในปรางค์ได้ ภายในปรางค์เป็นห้องโถง   กรอบประตูสร้างด้วยแท่งหิน รอบๆ   ปรางค์ยังมีก้อนหินใหญ่อยู่กระจัดกระจาย ห่างจากปรางค์ผมหอมไม่มากนัก เป็นด่านกักสัตว์บ้านโคกคลี   เป็นเนินดิน มีซากอิฐอาจจะเป็นฐานวิหาร หรือเจดีย์ ชาวบ้านเรียกว่า "โคกคลี" และยังมีเนินกว้างอีกแห่งหนึ่งเรียกว่า "โคกคลีใหญ่" ที่ตั้งปรางค์นางผมหอมมีแม่น้ำมาบรรจบกัน 2   สาย คือ ลำสนธิ กับ ลำพระยากลาง สันนิษฐานว่าสถานที่แห่งนี้แต่เดิมเป็นเมืองโบราณ