321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

ป้อม

 • ป้อม

       ป้อมที่เรียงรายรอบเมืองลพบุรีนั้นสร้างในรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช   ลักษณะป้อมก่ออิฐถือปูน สถาปัตยกรรมได้แบบอย่างมาจากตะวันตก เพราะมีหลักฐานระบุว่า "   เมื่อบาทหลวงฝรั่งเศสทราบข่าวว่าสมเด็จพระนารายณ์มหาราชมีพระราชประสงค์ให้สร้างป้อมปราการ   ที่เมืองลพบุรี บาทหลวงฝรั่งเศสก็อาสาถวายการช่วยเหลือโดยส่งชาวอิตาเลียนชื่อ โทมัส   วัลกุอาเนรา (Thomus valguanera)   ผู้เชี่ยวชาญทางวิศวกรรมศาสตร์เข้ารับสนองพระยุคลบาท บาทหลวงผู้นี้ได้ช่วยสร้างป้อมตามแบบยุโรป " ป้อมที่เหลืออยู่ในปัจจุบันที่มีลักษณะค่อนข้างสมบูรณ์มีอยู่ 2 แห่ง คือ

  ป้ อ ม ท่ า โ พ ธิ์

       ตั้งอยู่เนินท่าโพธิ์   อยู่ทางทิศเหนือของวัดมณีชลขัณฑ์

  ป้ อ ม ช น ะ ส ง   ค ร า ม

       ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของสถานีรถไฟลพบุรี   เป็นป้อมที่มีลักษณะสูงใหญ่มาก นับเป็นปราการเมือง ที่สำคัญในอดีต