321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

พระปรางค์สามยอด

พระปรางค์สามยอด

            prang31  prang3


        พระปรางค์สามยอดตั้งอยู่บนเนินดินใกล้กับศาลพระกาฬ ณ ตำบลท่าหิน อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี พระปรางค์สามยอด เป็นโบราณสถานที่มีอายุอยู่ใน ราวพุทธศตวรรษที่ 18 เป็นศิลปเขมรแบบบายน สร้างด้วยศิลาแลงหินทราย ตกแต่งด้วยลวดลายปูนปั้นที่สวยงาม ตรงซุ้มประตูเดิมคงมีทับหลัง แต่ที่เหลืออยู่ในปัจจุบัน คือ เสาประดับกรอบประตูแกะสลักเป็นรูปฤาษีนั่งชันเข่าในซุ้มเรือนแก้ว ซึ่งเป็นแบบเฉพาะของเสาประดับกรอบประตูศิลปเขมรแบบบายน ด้านหน้าต่างทิศตะวันออก มีวิหารที่สร้างขึ้นในรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช เป็นวิหารสร้างด้วยอิฐมีหน้าต่างโค้งแหลมประดิษฐานพระพุทธรูปศิลาขนาดใหญ่ปางสมาธิที่ยังสมบูรณ์ดี เป็น ศิลปแบบสมัยอยุธยาตอนต้นอายุราวพุทธศวรรษที่ 20 ปรางค์องค์กลางประดิษฐานพระพุทธรูปนาคปรก องค์ซ้ายประดิษฐานรูปนางปรัชญาปารมิตา หรือนางปัญญาบารมี ส่วนปรางค์องค์ขวา ประดิษฐาน รูป พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร