321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

สถานที่ท่องเที่ยว

โบราณสถาน-แหล่งโบราณคดี
menu row พระนารายณ์ราชนิเวศ (วังนารายณ์ฯ)
menu row พระปรางค์สามยอด
menu row พระที่นั่งไกรสรสีหราช (พระที่นั่งเย็น)
menu row ศาลพระกาฬ
menu row บ้านวิชาเยนทร์
menu row ปรางค์แขก
menu row วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ
menu row วัดสันเปาโล
menu row วงเวียนสระแก้ว (วงเวียนศรีสุริโยทัย)
menu row ประตูเมือง
menu row ป้อม
menu row ปรางค์นางผมหอม
menu row เขาสมอคอน
menu row เมืองซับจำปา
menu row เมืองดงมะรุม
menu row แหล่งโบราณคดีบ้านท่าแค
menu row แหล่งโบราณคดีบ้านโป่งมะนาว
menu row แหล่งโบราณคดีพรหมทินใต้ 
me10

สถานที่ท่องเที่ยว : ธรรมชาติ
menu row ทุ่งทานตะวัน
menu row น้ำตกวังก้านเหลือง
menu row ซับลังกา
menu row เขาสมโภชน์
menu row ถ้ำค้างคาว
menu row น้ำตกสวนมะเดื่อ
menu row กิจกรรมท่องเที่ยวของทหาร
menu row อุทยานเขาพุคา
menu row อ่างซับเหล็ก
menu row เขาวงพระจันทร์
menu row สวนสัตว์ลพบุรี (สวนสัตว์สระแก้ว) 

me10

สถานที่ท่องเที่ยว : วัด
menu row วัดไลย์
menu row วัดกวิศราราม
menu row วัดเสาธงทอง
menu row วัดพระบาทน้ำพุ
menu row วัดตองปุ
menu row วัดท่าแค
menu row วัดกัทลีวนาราม (วัดบ้านกล้วย) 
me10

พิพิธภัณฑ์
menu row แหล่งความรู้พิพิธภัณฑ์
menu row พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สมเด็จพระนารายณ์
menu row พิพิธภัณฑ์ศูนย์การทหารปืนใหญ่
menu row พิพิธภัณฑ์จอมพล ป. พิบูลสงคราม
menu row พิพิธภัณฑ์พลเอกพระยาพหลพลพยุหเสนา
menu row พิพิธภัณฑ์อาวุธทหารปืนใหญ่
menu row พิพิธภัณฑ์ทหารรบพิเศษ
menu row พิพิธภัณฑ์วัดไลย์
menu row พิพิธภัณฑ์วัดเขาวงพระจันทร์
menu row พิพิธภัณฑ์เรือพื้นบ้านวัดยาง ณ รังสี
menu row พิพิธภัณฑ์ลุ่มน้ำป่าสัก
menu row พิพิธภัณฑ์หอโสภณศิลป์ (วัดเชิงท่า)
menu row พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านหัวสำโรง
menu row พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านไทยเบิ้ง โคกสลุง
menu row พิพิธภัณฑ์ไทยพวน วัดบ้านทราย
menu row พิพิธภัณฑ์เมืองโบราณซับจำปา