321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

นางวิมล ดุลยากร

 • บัณฑิตกิตติมศักดิ์ : นางวิมล ดุลยากร

  bundit5002

    • นางวิมล ดุลยากร

     ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาบริหารการศึกษา ปี 2550

    • เกิด 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2482
     สถานที่เกิด ตำบลท่าหิน อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
     บิดา นายเชาว์ สุวรรณรัตน์
     มารดา นางบรรจง สุวรรณรัตน์
     ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขที่ 77 ถนนนารายณ์มหาราช ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

    • การศึกษา
     พ.ศ. - จบมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 โรงเรียนเทพสตรีวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี
     พ.ศ. 2503 ประกาศนียบัตรวิชาชีพการศึกษาชั้นสูง(ปกศ.สูง) วิชาเอกการอนุบาล วิทยาลัยครูสวนดุสิต
     พ.ศ. 2524 ครุศาสตรบัณฑิต(ค.บ.) วิทยาลัยครูเทพสตรี

    • ประวัติการทำงาน
     พ.ศ. 2504-2505 ครูโรงเรียนสมถวิล พระโขนง กรุงเทพมหานคร
     พ.ศ. 2505-2507 ครูตรีโรงเรียนอนุบาลลพบุรี
     พ.ศ. 2507-2529 ผู้รับใบอนุญาต ผู้จัดการ ครูใหญ่โรงเรียนบรรจงรัตน์
     พ.ศ. 2529-2548 ผู้รับใบอนุญาต ครูใหญ่โรงเรียนบรรจงรัตน์
     พ.ศ. 2548 ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนบรรจงรัตน์และอนุบาลบรรจงรัตน์

    • ผลงานดีเด่น
     พ.ศ. 2522 ได้รับโล่ครูผู้มีความดีเด่นในด้านการศึกษาของชาติและเป็นประโยชน์ต่อสังคม จากนายสมภพ โหตระกิตย์ รองนายกรัฐมนตรี
     พ.ศ. 2532 ได้รับพระราชทานเหรียญฯ กาชาดสมนาคุณ ชั้นที่ 1
     พ.ศ. 2533 ได้รับเกียรติบัตรผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการคุรุสภา อำเภอเมืองลพบุรี
     พ.ศ. 2534 ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ "บุคคลดีเด่นในภาคการศึกษาอกชน" จากนายก่อ สวัสดิพาณิชย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และได้รับเป็น บุคคลดีเด่น ปี 2534
     ได้รับพระราชทานเหรียญลูกเสือสดุดี ชั้นที่ 1
     พ.ศ. 2539 ได้รับเกียรติบัตรผู้บริหารโรงเรียนที่ปฏิบัติงานดีเด่น จากสำนักงานคณะกรรมการคุรุสภา จังหวัดลพบุรี
     พ.ศ. 2540 ได้รับโล่เชิดชูเกียรติศิษย์เก่าดีเด่นสถาบันราชภัฏเทพสตรี
     ได้รับรางวัลคุรุสภา ครูผู้มีผลงานดีเด่นแห่งชาติ ประเภทผู้บริหารสถานศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาและประถมศึกษา จากนายชวน หลีกภัย นายกรัฐมนตรี
     พ.ศ. 2543 ได้รับประกาศเกียรติคุณ "สตรีตัวอย่างแห่งปี" สาขาพัฒนาการศึกษาและสถาบัน จากท่านผู้หญิงบุญเรือน ชุณหวัน
     พ.ศ. 2545 ได้รับโล่ผู้บริหารดีเด่นของชมรมการศึกษาเอกชน จังหวัดลพบุรี

    • เครื่องราชอิสริยาภรณ์
     พ.ศ. 2530 เครื่องราชอิสริยาภรณ์มงกุฎไทย ชั้นที่ 5