321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

นายวินัย ปัจฉิม

  • บัณฑิตกิตติมศักดิ์ : นายวินัย ปัจฉิม


  bundit4701
       •  


       • นายวินัย ปัจฉิม
       • ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์
        โปรแกรมวิชาศิลปกรรม ปี 2547

       • เกิด 25 พฤศจิกายน 2500 
        สถานที่เกิด บ้านเลขที่ 9 หมู่ 4 ตำบลโพสังโฆ อำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี
        บิดา นายฉาบ ปัจฉิม
        มารดา นางจง ปัจฉิม
        ภรรยา นางบัวทอง ปัจฉิม
        ที่อยู่ บ้านเลขที่ 22 หมู่ที่ 4 ตำบลโคกเจริญ อำเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบุรี

       • การศึกษา
        พ.ศ. - ครุศาสตรบัณฑิต(ศิลปศึกษา) วิทยาลัยครูเทพสตรี จังหวัดลพบุรี
        พ.ศ. 2547 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์(ศิลปกรรม) มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จังหวัดลพบุรี

        ประวัติการทำงาน
        - เป็นครูสอนอยู่ในโรงเรียนอนุบาลโคกเจริญ

       • ด้านสาธารณประโยชน์ 
        1. การจัดตั้งกลุ่มทอผ้าของอำเภอโคกเจริญ
        2. จัดตั้งศูนย์พัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นฯ เพื่อเป็นสถานที่จัดการเรียน การสอน การเรียนรู้ท้องถิ่น "การทอผ้าพื้นเมือง"
        3. ได้ถ่ายทอดความรู้และเทคนิคต่างๆ ด้านการทอผ้าให้กับกลุ่มทอผ้าในอำเภอโคกเจริญ
        4. ร่วมงานประเพณีต่างๆ เช่น จัดรถบุษผาชาติในงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์ ฯลฯ
        5. ด้านการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา เช่น การเขียนรูปนิทานชาดกให้กับวัด งานเขียนหน้าบันโบสถ์ งานตกแต่งศาลาการเปรียญ

        ผลงานดีเด่น
        1. รางวัลชนะเลิศผลิตภัณฑ์ดีเด่น จังหวัดลพบุรี หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (ผ้ามัดหมี่ลายปรางค์สามยอดและวังนารายณ์) ปี พ.ศ.2545
        2. รางวัลชนะเลิศผลิตภัณฑ์ดีเด่นภาคกลาง ผ้าไหมประเภทภูมิปัญญา (ผ้าไหมมัดหมี่ลายราตรีวังนารายณ์) ปี พ.ศ.2545
        3. รางวัลชนะเลิศการประกวดผลิตภัณฑ์ภาคกลาง (ผ้ามัดหมี่ลายหลุยส์) ปี พ.ศ. 2546
        4. รางวัลชนะเลิศการประกวด การประดิษฐ์ของที่ระลึกจากวัสดุทั่วไปเป็นดอกทานตะวัน ปี พ.ศ. 2546
        5. รางวัลการประกวดลายผ้าจังหวัดลพบุรี (ลายดอกพิกุล) ปี พ.ศ. 2547
        6. เกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติ "ครูดีในใจดวงใจ"
        7. เกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติ "คุรุสดุดี"
        8. เกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติ "ครูภูมิปัญญาไทย" ด้านอุตสาหกรรมและหัตถกรรม(นวัตกรรมลายผ้าไทย)
        9. เกียรติบัตรผู้ให้การช่วยเหลือการศึกษานอกโรงเรียนดีเด่น
        10. ภูมิปัญญาท้องถิ่นจังหวัดลพบุรี สาขาอุตสาหกรรมและหัตถกรรม
        11. เกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติ ผู้นำอาชีพก้าวหน้าดีเด่นจังหวัดลพบุรี
        12. เกียรติบัตรเป็นผู้ร่วมจัดตั้งสถาบันพัฒนาภูปัญญา OTOP
        13. ได้รับโล่คนดีศรีลพบุรี "สาขาผู้สร้างสรรค์งานศิลปะและช่างฝีมือ" ประจำปี 2550