321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

นายทวีศักดิ์ บุญยไพศาลเจริญ

 • บัณฑิตกิตติมศักดิ์ : นายทวีศักดิ์ บุญยไพศาลเจริญ

 • bundit5101

             • นายทวีศักดิ์ บุญยไพศาลเจริญ
              ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป ปี 2551

             • เกิด 20 มีนาคม พ.ศ. 2494
              สถานที่เกิด กรุงเทพมหานคร
              บิดา นายมานะ บุญยไพศาลเจริญ
              มารดา นางเกียว บุญยไพศาลเจริญ
              ที่อยู่ปัจจุบัน ร้านวิทยาเซ็นเตอร์ 887/2 ถนนขุนสรรค์ ตำบลบางพุทรา อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี

             • การศึกษา
              1. จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสมประสงค์วิทยา
              2. มัธยมศึกษาปีที่ 6 การศึกษานอกโรงเรียน จังหวัดสิงห์บุรี

             • ประวัติการทำงาน
              พ.ศ. 2507-2516 ช่วยทำงานร้านคุณพ่อ-แม่
              พ.ศ. 2517-2528 รับช่วงกิจการจากคุณพ่อ-แม่
              พ.ศ. 2528-2536 ขยายกิจการเปิดร้านวิทยาเซ็นเตอร์ ถนนขุนสรรค์ สิงห์บุรี
              พ.ศ. 2537-2548 ขยายกิจการเพิ่มเป็นแห่งที่ 2 ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิทยาเซ็นเตอร์ สิงห์บุรี ถนนสิงห์บุรี-ลพบุรี
              พ.ศ. 2549 กรรมการผู้จัดการ บริษัทคลังวิทยาศึกษา จำกัด

             • ด้านสาธารณประโยชน์
              พ.ศ. 2517-2533 กรรมการบริหารสมาคมชาวตลาดสิงห์บุรี
              พ.ศ. 2533-2536 อุปนายกบริหารสมาคมชาวตลาดสิงห์บุรี
              พ.ศ. 2535 กรรมการกาชาดจังหวัดสิงห์บุรี
              พ.ศ. 2537-2540 นายกสมาคมชาวตลาดสิงห์บุรี
              พ.ศ. 2542-2550 ประธานกรรมการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล 1 วัดโพธิ์แก้วนพคุณ
              พ.ศ. 2543-2546 ผู้พิพากษาสมทบศาลจังหวัดสิงห์บุรี แผนกคดีเยาวชนและครอบครัว
              พ.ศ. 2546-2549 ประธานผู้พิพากษาสมทบศาลจังหวัดสิงห์บุรี แผนกคดีเยาวชนและครอบครัว
              พ.ศ. 2548 ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสิงหพาหุ ประสานมิตรอุปถัมภ์
              พ.ศ. 2549 ที่ปรึกษาผู้พิพากษาสมทบศาลจังหวัดสิงห์บุรี
              พ.ศ. 2550 กรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี และประธานมูลนิธิโรงเรียนสิงห์บุรี
              พ.ศ. 2552 ประธานคณะกรรมการศาลเจ้าสิงห์บุรี

             • เครื่องราชอิสริยาภรณ์
              จุตุรถาภรณ์มงกุฏไทย