321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

พระครูภาวนาโสภณ (สมพร) ฉายา ฐิตธมฺโม

 • บัณฑิตกิตติมศักดิ์ : พระครูภาวนาโสภณ (สมพร) ฉายา ฐิตธมฺโม

 • bundit5301

            • พระครูภาวนาโสภณ (สมพร) ฉายา ฐิตธมฺโม
             ปริญญาศิลปศาสตร์ มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการพัฒนาสังคม ปี 2553
            • ชื่อเดิม สมพร ลองเทศ

             เกิด 8 มีนาคม พ.ศ. 2498
             สถานที่เกิด บ้านเลขที่ 15 หมู่ที่ 6 ตำบลห้วยชัน อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
             บิดา นายใหล ลองเทศ
             มารดา นางสีไพร ลองเทศ
             ที่อยู่ปัจจุบัน วัดป่าธรรมโสภณ ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี

            • การศึกษา
             พ.ศ. 2517 สอบไล่ได้ น.ธ. เอก
             พ.ศ. 2519 สอบไล่ได้ มหาอภิธรรมิกะตรี สำนักเรียนอภิธรรม วัดระฆังโฆสิตาราม
             พ.ศ. 2528 สอบไล่ได้ ป.ธ. 5
             พ.ศ. 2551 ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

             การบวช
             พ.ศ. 2513 บรรพชา(บวชสามเณร) วันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2513 วัดป่าธรรมโสภณ ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
             พระครูธรรมาภิมณฑ์ วัดพานิชธรรมมิการาม ตำบลหนองเต่า จังหวัดลพบุรี เป็นพระอุปัชฌาย์
             พ.ศ. 2519 อุปสมบท(บวชภิกษุ) วันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2519 วัดป่าธรรมโสภณ ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
             พระครูภาวนาประโชติ วัดป่าธรรมโสภณ ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี เป็นพระอุปัชฌาย์
             พระใบฎีกาละมัย ปุญญสิริ วัดป่าธรรมโสภณ ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี เป็นพระกรรมวาจาจารย์
             พระอาจารย์สมพร ขนฺติโก วัดป่าธรรมโสภณ ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี เป็นพระอนุสาวนาจารย์
             สมณศักดิ์
             พ.ศ. 2536 พระครูสัญญาบัตรเจ้าคณะตำบลชั้นเอก ในราชทินนามที่ พระครูภาวนาโสภณ (จต.ชอ.วิ)
             พ.ศ. 2542 พระครูสัญญาบัตรรองเจ้าคณะอำเภอชั้นเอก ในราชทินนามเดิม (รจอ.ชอ.วิ)
             พ.ศ. 2547 พระครูสัญญาบัตรเจ้าคณะอำเภอชั้นเอก ในราชทินนามเดิม (จอ.ชอ.) ปรับวุฒิ

             ประวัติการทำงาน

            • หน้าที่ด้านพระพุทธศาสนา ตำแหน่งการปกครอง
             1. ประธานอำนวยการพระธรรมฑูตอำเภอเมืองลพบุรี
             2. ประธานอำนวยการสอบธรรมสนามหลวง
             3. ประธานกรรมการบริหารคณะสงฆ์อำเภอเมืองลพบุรี
             4. พระปริยัตินิเทศก์จังหวัดลพบุรี
             5. พระวินยาธิการจังหวัดลพบุรี
             6. พระอุปัชฌาย์
             7. เจ้าคณะอำเภอเมืองลพบุรี
             8. รองเจ้าอาวาสวัดป่าธรรมโสภณ
             9. งานปกครองพระภิกษุสามเณร ในวัดป่าธรรมโสภณ

             ด้านสังคมสงเคราะห์(การศึกษา)
             1. ส่งเสริมการศึกษาของคณะสงฆ์
             2. ส่งเสริมการเรียนแผนกธรรม-บาลี
             3. จัดห้องสมุประจำวัด
             4. แจกทุนการศึกษา แก่นักเรียน นักศึกษา ช่วยเหลือด้านอุปกรณ์การเรียน สื่อการสอน ให้กับโรงเรียนต่างๆ

             ด้านสาธารณประโยชน์
             1. งานด้านสาธารณูปการ งานก่อสร้างถาวรวัตถุภายในวัด เช่น วิหาร กำแพงวัด ฯลฯ และปฏิสังขรณ์ถาวรวัตถุต่างๆ
             2. การให้ความร่วมมือช่วยเหลือกิจกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี