321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

พลเอก สมพร เติมทองไชย

 • บัณฑิตกิตติมศักดิ์ : พลเอก สมพร เติมทองไชย

 • bundit4801

        • พลเอก สมพร เติมทองไชย
         ปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการบริหารการศึกษา ปี 2548

        • เกิด 6 ตุลาคม พ.ศ. 2474
         สถานที่เกิด ตำบลวังไม้ขอน อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย
         บิดา นายอุดม เติมทองไชย
         มารดา นางละออ เติมทองไชย

         การศึกษา
        • พ.ศ. - จบการศึกษาระดับประถม โรงเรียนอนันตนารี อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย
         พ.ศ. - จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนจักรคำคณาทร อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน
         พ.ศ. 2495 โรงเรียนเตรียมนายร้อย
         พ.ศ. 2501 โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า วทบ. (ทบ.)
         พ.ศ. 2508 โรงเรียนทหารราบ ศูนย์การทหารราบ หลักสูตรผู้บังคับกองพัน (สอบได้ที่ 1 ของรุ่น)
         พ.ศ. 2510 โรงเรียนเสนาธิการทหารบก (เทียบเท่าปริญญาโท)
         พ.ศ. 2503 จบหลักสูตรการปราบปรามผู้ก่อการร้าย ประเทศญี่ปุ่น
         พ.ศ. 2504 จบหลักสูตรการรบในป่า ประเทศมาเลเซีย
         พ.ศ. 2528 จบวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 28

         ประวัติการทำงาน
         พ.ศ. 2501 ประจำกองบังคับการศูนย์การทหารราบ
         พ.ศ. 2502 ครูกองการศึกษา โรงเรียนทหารราบ ศูนย์การทหารราบ
         พ.ศ. 2508 รักษาราชการ นายทหารฝ่ายยุทธการและการฝึก กองพันทหารราบ ศูนย์การทหารราบ
         พ.ศ. 2512 รักษาราชการหัวหน้าฝ่ายกำลังพล ศูนย์สงครามพิเศษ
         พ.ศ. 2514 หัวหน้าแผนกฝ่ายกำลังพล ศูนย์สงครามพิเศษ
         พ.ศ. 2519 รองเสนาธิการ ศูนย์สงครามพิเศษ
         พ.ศ. 2520 รองเสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 6
         พ.ศ. 2522 ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกสุรินทร์
         พ.ศ. 2522 เสนาธิการกองพลที่ 6 (คนแรก)
         พ.ศ. 2523 ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 3
         พ.ศ. 2526 พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้เป็นเสนาธิการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ (คนแรก)
         พ.ศ. 2531 พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ เป็นแม่ทัพน้อยที่ 2 (คนแรก)
         พ.ศ. 2532 เป็นผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
         พ.ศ. 2534 เป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติ

         เครื่องราชอิสริยาภรณ์
         พ.ศ. 2506 เบญจมาภรณ์ช้างเผือก (บ.ช.)
         พ.ศ. 2508 จตุรถาภรณ์มงกุุฎไทย (จ.ม.)
         พ.ศ. 2512 จตุรถาภรณ์ช้างเผือก (จ.ช.)
         พ.ศ. 2517 ตริตาภรณ์มงกุุฎไทย (ต.ม.)
         พ.ศ. 2520 ตริตาภรณ์ช้างเผือก (ต.ช.)
         พ.ศ. 2523 ทวีติยาภรณ์มงกุุฎไทย (ท.ม.)
         พ.ศ. 2527 ประถมาภรณ์มงกุุฎไทย (ป.ม.)
         พ.ศ. 2529 ประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.)
         พ.ศ. 2531 มหาวชิรมงกุุฎ (ม.ว.ม.)
         พ.ศ. 2534 มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก (ม.ป.ช.)