321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

นายสุดใจ มาลัยนาค

 • บัณฑิตกิตติมศักดิ์ : นายสุดใจ มาลัยนาค

  bundit4702

       • นายสุดใจ มาลัยนาค
        • ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิตกิตติมศักดิ์ โปรแกรมวิชานาฏศิลป์และการละคร ปี 2547

        • เกิด 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2496
         สถานที่เกิด ตำบลไผ่จำศีล อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง
         บิดา นายจำลอง มาลัยนาค
         มารดา นางลอย มาลัยนาค
         ภรรยา นางสุมาลี มาลัยนาค
         ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขที่ 51/1 ตำบลพรหมาสตร์ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี

         • การศึกษา
          พ.ศ. 2508 สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนราชสกุณา(วัดนก) ตำบลไผ่จำศีล อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง

          การศึกษาศิลปะการแสดงลิเก
           - นายสุดใจ มาลัยนาค เกิดในครอบครัวลิเก ครูคนแรกของนายสุดใจ มาลัยนาค คือ "นายจำลอง และนางลอย มาลัยนาค" บิดามารดาของนายสุดใจ มาลัยนาค จนมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ด้านการแสดงมากขึ้น
          พ.ศ. 2513-2515 นายสุดใจ มาลัยนาค ได้รับความรู้ทางด้านศิลปะการแสดงลิเก และดนตรีประกอบการแสดง ที่เป็นมาตรฐานแบบกรมศิลปากร ซึ่งเป็นแนวทางในการนำมาพัฒนาความรู้คณะลิเก"ขวัญใจ มาลัยนาค" ได้รับการยอมรับจากประชาชนทั่วไปที่เป็นผู้ชมลิเกทุกระดับ เรียกว่าเป็น "คณะลิเกขวัญใจ มาลัยนาค เป็นมาตรฐานลิเกไทย" นายสุดใจ มาลัยนาค ได้ฝึกศิลปะการแสดงลิเกกับผู้เชี่ยวชาญหลายท่าน ได้แก่
          »» อาจารย์บุญเลิศ นาจพินิจ เจ้าของคณะลิเก บุญเลิศ นาจพินิจ (ปัจจุบันได้รับการยกย่องให้เป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดงลิเก
          พ.ศ. 2539) ใช้เวลาศึกษาอยู่ 3 ปีเต็ม ได้รับการถ่ายทอดวิธีการแสดงครบถ้วน การร้อง กระบวนรำ และการใช้ดนตรีประกอบการแสดง
          »» แม่ครูหม่อมหลวงสายหยุด เป็นครูฝึกสอนการร้องและกระบวนรำตามแบบฉบับกรมศิลปากร
          »» แม่ครูน้อม เป็นครูฝึกสอนการร้อง และกระบวนการรำ ตามแบบฉบับกรมศิลปากร

          ประวัติการทำงาน
          พ.ศ. 2513-2515 ขณะที่ศึกษาการแสดงลิเกกับอาจารย์บุญเลิศ นาจพินิจ นายสุดใจ มาลัยนาคก็เริ่มแสดงลิเกเป็นอาชีพไปด้วย โดยแสดงร่วมกับพี่ชาย ชื่อคณะมาลัย นาคโพธิ์
          พ.ศ. 2516 นายสุดใจ มาลัยนาค ก่อตั้งคณะลิเกเป็นของตนเองชื่อ "คณะลิเกขวัญใจ มาลัยนาค"

          ผลงานดีเด่น
          1. ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดลิเกแบบมาตรฐานลิเกไทย จากพลเอกประมาณ อดิเลกสาร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
          2. ได้รับการยกย่องจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ว่าเป็นลิเกมาตรฐานลิเกไทย
          3. ได้รับโล่เกียรติยศ ศิลปินพื้นบ้านดีเด่น สาขาศิลปะการแสดง สำนักศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี