321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

นางพิศมัย เพียรมนกุล

 • บัณฑิตกิตติมศักดิ์ : นางพิศมัย เพียรมนกุล

  bundit4903


    • นางพิศมัย เพียรมนกุล
     • ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป ปี 2549

     • เกิด 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2492
      สถานที่เกิด บ้านเลขที่ 137 ถนนศรีสำโรง อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี
      บิดา นายเดชา เดชปกรณ์
      มารดา นางทองดี เดชปกรณ์
      ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขที่ 253 หมู่ที่ 4 ตำบลโคกสำโรง อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี

     • การศึกษา
      พ.ศ. 2532 มัธยมศึกษาปีที่ 6 จากศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดลพบุรี

     • การฝึกอบรม
      พ.ศ. 2519 อบรมสาธารณภัยและดับเพลิง
      พ.ศ. 2538 อบรมสตรีอาสารักษาดินแดง(สอ.รด.) รุ่นที่ 1
      พ.ศ. 2538 อบรมสถาบันจิตวิทยาความมั่นคง รุ่น 76

     • ประวัติการทำงาน
      1. ธุรกิจหุ้นส่วนผู้จัดการ หจก.ปกรณ์พิสุทธิ์ เมนเทนแน้นซ์ (PPM)
      2. ผู้พิพากษาศาลสมทบศาลเยาวชนและะครอบครัว จังหวัดลพบุรี
      3. คณะกรรมการศึกษาโรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย จ.ลพบุรี
      4. อดีตคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
      5. กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี
      6. กรรมการหอการค้าจังหวัดลพบุรี
      7. กรรมการวัฒนธรรมอำเภอโคกสำโรง
      8. กรรมการชมรมบริหารงานบุคคล จังหวัดลพบุรี
      9. กรรมการที่ปรึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษา จังหวัดลพบุรี
      10. กรรมการการศึกษาโรงเรียนศรีแก้วอนุกูล อำเภอโคกสำโรง
      11. กรรมการศึกษาโรงเรียนโคกสำโรง
      12. กรรมการมูลนิธิหลวงปู่บุญตา วัดคลองเกตุ

     • ผลงานดีเด่น
      1. เหรียญกาชาดสรรเสริญ ชั้นที่ 1
      2. แนบคันชีพจากกรมทหารราบที่ 1 รักษาพระองค์
      3. เข็มเครื่องหมายรูปกระเป๋าคันชีพทหารม้ารักษาพระองค์ จากกองพลทหารม้าที่ 2
      4. เข็มเครื่องหมายพระปรมาภิไธยย่อ ปปร. จากกองพลทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน
      5. เข็มเครื่องหมายพระปรมาภิไธยย่อ รัชกาลที่ 6 จากกรมทหารราบที่ 11 รักษาพระองค์
      6. ปีกพลร่มสัมพันธ์กิตติมศักดิ์ จากศูนย์สงครามพิเศษ หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ
      7. เครื่งอหมายเชิดชูเกียรติ "นักบินสัมพันธ์" ชั้นที่1 จากศูนย์การบินทหารบก ค่ายสมเด็จพระศรีนครินทรา

นางพิศมัย เพียรมนกุล