321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

นางจุฑามาศ ประทีปะวณิช

 • บัณฑิตกิตติมศักดิ์ : นางจุฑามาศ ประทีปะวณิช

  bundit4902

     • นางจุฑามาศ ประทีปะวณิช

     • ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาพัฒนาชุมชน ปี 2549

      • เกิด 27 กันยายน พ.ศ. 2489
       สถานที่เกิด จังหวัดกรุงเทพมหานคร
       บิดา นายชูสง่า ฤทธิประศาสน์
       มารดา นางนงนุช ฤทธิประศาสน์
       ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขที่ 240 ถนนวิไลจิตต์ ตำบลบางพุทรา อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี


      • การศึกษา

       พ.ศ. 2496-2508 จบมัธยมศึกษา โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนแวนต์
       พ.ศ. 2508-2513 ปริญญาตรี(นิติศาสตร์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
       พ.ศ. 2513-2516 ปริญญาโท(รัฐศาสตร์) Southern Illinois University


      • ประวัติการทำงาน

       พ.ศ. 2517 วิทยากรโท กองบริการวิทยาการ สำนักงานเร่งรัดพัฒนาชนบท
       พ.ศ. 2518 นักวิชาการพัฒนากองแผนงานและโครงการชนบท 4 สำนักงานเร่งรัดพัฒนาชนบท
       พ.ศ. 2518 บุคลากร 4 กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเร่งรัดพัฒนาชนบท
       พ.ศ. 2520 บุคลากร 5 กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเร่งรัดพัฒนาชนบท
       พ.ศ. 2522 นิติกร 5 กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเร่งรัดพัฒนาชนบท
       พ.ศ. 2524 บุคลากร 6 กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเร่งรัดพัฒนาชนบท
       พ.ศ. 2526 นิติกร 6 กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเร่งรัดพัฒนาชนบท
       พ.ศ. 2526 นิติกร 7 สำนักงานเลขานุการกรม สำนักงานเร่งรัดพัฒนาชนบท
       พ.ศ. 2532 เลขานุการกรม สำนักงานเลขานุการกรม (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 8) สำนักงานเร่งรัดพัฒนาชนบท
       พ.ศ. 2538 ผู้อำนวยการกอง กองฝึกอบรม (เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม 8) สำนักงานเร่งรัดพัฒนาชนบท
       พ.ศ. 2538 ผู้อำนวยการกอง กองฝึกอบรม (นักพัฒนาทรัพยากรบุคคล 8) สำนักงานเร่งรัดพัฒนาชนบท
       พ.ศ. 2540 ผู้ตรวจราชการ (เจ้าหน้าที่บริหารงานพัฒนาชนบท 8) สำนักงานเร่งรัดพัฒนาชนบท
       พ.ศ. 2540 ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนโยบายและแผน (เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 9 ชช.) สำนักงานเร่งรัดพัฒนาชนบท
       พ.ศ. 2543 รองเลขาธิการ (นักบริหาร 9) สำนักงานเร่งรัดพัฒนาชนบท
       พ.ศ. 2546 รองอธิบดี (นักบริหาร 9) กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
       พ.ศ. 2547 ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี (นักปกครอง 10) สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย


      • ผลงานดีเด่น

       พ.ศ. 2547 ด้านการเกษตร(การประมง) คือการอนุรักษ์พันธุ์ปลาไทย การเพิ่มผลผลิตพันธุ์สัตว์น้ำในแหล่งธรรมชาติ และการส่งเสริมสนับสนุนอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในจังหวัดสิงห์บุรี
       พ.ศ. 2547 โครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) สิงห์บุรี ได้รับผลคัดเลือกสุดยอดให้เป็นหนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย(OTOP Product Champion)
       พ.ศ. 2548 ให้การสนับสนุนงบประมาณโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวปลอดภัยจากสารพิษ
       พ.ศ. 2549 จัดทำโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ
       พ.ศ. 2549 ได้รับโล่รางวัลดีเด่นประเภทบุคคล ด้านการพัฒนานโยบายการแก้ไขปัญหายาเสพติดจากสำนักงาน ป.ป.ส. ร่วมกับมูลนิธิป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
       พ.ศ. 2549 ได้พิจารณาจัดสรรงบประมาณจังหวัดสิงห์บุรี เพื่อสนับสนุนในกิจกรรมของนักเรียน/นักศึกษาจังหวัดสิงห์บุรี เช่น การจัดสร้างอุทยานการเรียนรู้สิงห์บุรี เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ของนักเรียนในสิงห์บุรีและจังหวัดใกล้เคียง
       พ.ศ. 2549 โครงการกระบวนการแก้จน เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาความยากจนประชาชนในจังหวัดสิงห์บุรี