321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

พระอุดมประชาทร (พระอลงกต ติกฺขปัญโญ)

 • บัณฑิตกิตติมศักดิ์ : พระอุดมประชาทร (พระอลงกต ติกฺขปัญโญ)

  bundit4603

      • พระอุดมประชาทร (พระอลงกต ติกฺขปัญโญ)
      • ครุศาสตร์ดุษฎี บัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการบริหารศึกษา ปี 2546


      • ชื่อเดิม
       อลงกต พลมุข
       เกิด 9 ธันวาคม 2496
       สถานที่เกิด อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
       บิดา นายเสย พลมุข
       มารดา นางนิต พลมุข
       ที่อยู่ วัดพระบาทน้ำพุ ตั้งอยู่เชิงเขาน้ำพุ หมู่ที่ 3 ตำบลเขาสามยอด อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี


       การศึกษา
       พ.ศ. 2511 จบชั้นประถมศึกษา โรงเรียนนันทวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
       พ.ศ. 2516 จบชั้นมัธยมศึกษา โรงเรียนเทพศิรินทร์ กรุงเทพฯ
       พ.ศ. 2519 ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาเครื่องกล มหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์
       พ.ศ. 2522 ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาเครื่องกล มหาวิทยาลัยแห่งชาติออสเตรเลีย
       ศึกษาพระธรรมวินัย และศึกษาปฏิบัติพระกรรมฐาน
       พ.ศ. 2531 นักธรรมชั้นโท สำนักเรียนวัดพระบาทน้ำพุ อ.เมือง จ.ลพบุรี


      • การบวช
       พ.ศ. 2522 อุปสมบท ณ วัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพฯ ได้ฉายา "อลงกต ติกฺขปัญโญ"
       พระครูบุญบาลประดิษฐ์ เป็นพระอุปัชฌาย์


      • สมณศักดิ์
       พ.ศ. 2539 ได้รับสมณศักดิ์เป็น "พระครูอาทรประชานาถ"
       พ.ศ. 2546 เลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ "พระอุดมประชาทร"


      • ประวัติการทำงาน
       พ.ศ. 2522 เข้ารับราชการตำแหน่งวิชาการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์


      • หน้าที่ด้านพระพุทธศาสนา ตำแหน่งการปกครอง
       พ.ศ. 2529 ย้ายมาจำพรรษา ณ วัดเขาสมโภชน์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรีและเริ่มศึกษาทางธรรมอย่างจริงจังโดยออกธุดงค์ไปตามป่าเขาและถ้ำต่างๆ หลายจังหวัด เป็นเวลา 2-3 ปี
       พ.ศ. 2531 พระเถรานุเถระได้ขอให้มาจำพรรษาที่วัดพระบาทน้ำพุ
       พ.ศ. 2533 รักษาการเจ้าอาวาส วัดพระบาทน้ำพุ
       เป็นครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกธรรมสำนักเรียน วัดพระบาทน้ำพุ
       พ.ศ. 2536 เป็นเจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ


      • ด้านสังคมสงเคราะห์(การศึกษา)
       พ.ศ. 2542 ก่อตั้งและอุปถัมภ์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 33 สำหรับเด็กที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาโรคเอดส์
       พ.ศ. 2544 ก่อตั้งและอุปถัมภ์โรงเรียนอนุบาลธรรมรักษ์ สำหรับเด็กที่ได้รับผลกระทบปัญหาจากโรคเอดส์
       พ.ศ. 2546 ก่อตั้งและอุปถัมภ์โรงเรียนธรรมรักษ์บริบาล เพื่อผลิตบุคลากรทางด้านการพยาบาลในการดูแลเด็กและผู้ป่วยโรคเอดส์
       พ.ศ. 2547 ก่อตั้งและอุปถัมภ์โรงเรียนแพทย์แผนไทยธรรมรักษ์ เพื่อผลิตบุคลากรด้านแพทย์ แผนไทยในการดูแลเด็ก, ผู้ป่วยโรคเอดส์รวมถึงพระสงฆ์


      • ด้านสาธารณประโยชน์
       พ.ศ. 2535 ก่อตั้งโครงการธรรมรักษ์นิเวศน์ บ้านพักผู้ป่วยโรคเอดส์ระยะสุดท้ายโดยวิถีทางพุทธแห่งประเทศไทย
       พ.ศ. 2537 ก่อตั้งมูลนิธิธรรมรักษ์ วัดพระบาทน้ำพุ
       พ.ศ. 2538 จัดตั้งศูนย์เรียนรู้เรื่องโรคเอดส์ ณ วัดพระบาทน้ำพุ
       พ.ศ. 2540 ก่อตั้งโครงการธรรมรักษ์นิเวศน์ 2 ต.ดงดินแดง อ.หนองม่วง จ.ลพบุรี
       พ.ศ. 2547 ก่อตั้งโครงการเมตตาธรรมค้ำจุนโลก อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
       ก่อตั้งและอุปถัมภ์ บ้านเด็กธรรมรักษ์ ที่โครงการธรรมรักษ์นิเวศน์ 2 อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี
       ก่อตั้งและอุปถัมภ์ บ้านพักคนชรา ที่โครงการธรรมรักษ์นิเวศน์ 2 อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี
       พ.ศ. 2550 ก่อตั้งวัดธรรมรักษ์ ที่โครงการธรรมรักษ์นิเวศน์ 2 อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี
       พ.ศ. 2552 ก่อตั้งศูนย์สงเคราะห์ประชาชน อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี
       พ.ศ. - งานเผยแผ่ศาสนาธรรม ทางสถานีโทรทัศน์ และสถานีวิทยุ เช่น รายการธรรมรักษ์ และหัวใจสีขาว ฯลฯ ให้ความรู้เรื่องโรคเอดส์แก่ชุมชนและสังคม


      • ผลงานดีเด่น
            1. รางวัลมหิดลวรานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระราชทาน
            2. รางวัลน้ำใจงาม (ประจำปี 2547) สมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถฯ ทรงพระราชทาน
            3. รางวัลเสมาธรรมจักร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงพระราชทาน
            4. รางวัลแสงเทียนส่องใจ พระองค์เจ้าโสมสวลีฯ พระราชทาน
            5. รางวัลคนดีศรีสังคม จากสโมสรโรตารี่
            6. รางวัลพลเมืองดีเด่น จากสโมสรไลอ้อนส์
            7. รางวัลบริการสังคมเพื่อคุณธรรม จากสำนักข่าวกรุงเทพมหานคร
            8. รางวัลบัวทิพย์ ประจำปีการศึกษา 2552
            9. รางวัลคนดีศรีลพบุรี สาขานักบวช ประจำปีการศึกษา 2552