321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

นางสาววัชรี เทียนสุวรรณ

 • บัณฑิตกิตติมศักดิ์ : นางสาววัชรี เทียนสุวรรณ

  bundit4602

      • นางสาววัชรี เทียนสุวรรณ
      • ศิลปศาสตร์ บัณฑิตกิตติมศักดิ์
       สาขาศิลปศาสตร์ โปรแกรมวิชาพัฒนาชุมชน ปี 2546

      • เกิด 28 มกราคม 2476
       สถานที่เกิด หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านแป้ง อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
       บิดา นายเร่งซิ้ว แซ่ลิ้ม
       มารดา นางปาน แซ่ลิ้ม
       ที่อยู่ บ้านเลขที่ 72/4-5 ถนนวิชาเยนทร์ ตำบลท่าหิน อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

       การศึกษา
       พ.ศ. 2488 จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนอนุสนธิ์ชัยบูรณ์ อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี

       ประวัติการทำงาน
       - ประกอบอาชีพค้าขาย
       พ.ศ. 2514 กรรมการฝ่ายหารายได้ให้กับเหล่ากาชาด จังหวัดลพบุรี
       พ.ศ. 2528 กรรมการและเหรัญญิกมูลนิธิกองทุนพัฒนาเด็ก จังหวัดลพบุรี
       พ.ศ. 2529 กรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย
       ผู้ก่อตั้งชมรมชาวสิงห์บุรีในลพบุรีและมูลนิธิกองทุนอาหารกลางวันเด็กชมรมชาวสิงห์บุรีในลพบุรี
       กรรมการฝ่ายหารายได้ให้กับยุวพุทธิกสภาสมาคม จังหวัดลพบุรี
       กรรมการพุทธสมาคม ลพบุรี
       กรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดลพบุรี
       พ.ศ. 2531 ประธานมูลนิธิกองทุนอาหารกลางวันเด็กชมรมชาวสิงห์บุรีในลพบุรี
       พ.ศ. 2532 ประธานชมรมชาวสิงห์บุรีในลพบุรี
       พ.ศ. 2538 กรรมการศาสนาและวัฒนธรรม จังหวัดลพบุรี
       พ.ศ. 2544 กรรมการศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็กและครอบครัว กระทรวงศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี

       ผลงานดีเด่น
       พ.ศ. 2518 ได้รับพระราชทานเหรียญกาชาดสมนาคุณ ชั้นที่ 3
       พ.ศ. 2524 ได้รับพระราชทานเหรียญกาชาดสมนาคุณ ชั้นที่ 2
       พ.ศ. 2529 ได้รับพระราชทานเหรียญกาชาดสมนาคุณ ชั้นที่ 1
       พ.ศ. 2536 »ได้รับพระราชทานเสาเสมาธรรมจักร สาขาผู้ประกอบอาชีพที่มีคุณธรรมและส่งเสริมพระพุทธศาสนา จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
       »พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวดี พระวรราชาทินัดดามาตุ ประทานโล่เกียรติยศในฐานะผู้ริเริ่มก่อตั้งกองทุนอาหารกลางวันเด็ก โรงเรียนวัดดงน้อย อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
       พ.ศ. 2539 ได้รับการยกย่องเป็น"คนดีศรีลพบุรี สาขานักธุรกิจ" ประจำปี 2539

       เครื่องราชอิสริยาภรณ์
       พ.ศ. 2529 เบญจมาภรณ์ช้างเผือก