321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

นายคูณ อินทรพานิช

 • บัณฑิตกิตติมศักดิ์ : นายคูณ อินทรพานิช

  bundit4601

      • นายคูณ อินทรพานิช
      • ปริญญาวิทยาศาสตร์ บัณฑิตกิตติมศักดิ์
       สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (การผลิต) ปี 2546

      • เกิด 4 พฤศจิกายน 2478
       สถานที่เกิด จังหวัดลพบุรี
       บิดา นายเจริญ อินทรพานิช
       มารดา นางโสม อินทรพานิช
       ภรรยา นางจุรีรัตน์ อินทรพานิช
       ที่อยู่ บ้านเลขที่ 290 หมู่ที่ 6 ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี


      • การศึกษา
       พ.ศ. 2490 จบประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวัดโบสถ์ ตำบลโก่งธนู อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี


       ประวัติการทำงาน
       พ.ศ. 2490-2496 ฝึกงานที่โรงกลึงตรอกจันทร์ กรุงเทพมหานคร
       พ.ศ. 2496-2505 นายช่างซ่อมเครื่องประจำโรงสี, ดัดแปลงขยายโรงสีหลายจังหวัดเช่น ลพบุรี, พระนครศรีอยุธยา, ชัยนาท, สระบุรี
       พ.ศ. 2506-ปัจจุบัน ก่อตั้งโรงงานอินทรพานิช ผลิตตะแกรงร่อนข้าวเปลือกร่อนแร่และผลิตผลทางการเกษตรอื่นๆ ส่งขายในประเทศ


       ผลงานดีเด่น
       พ.ศ. 2536 รับพระราชทานโล่มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระราชูปถัมภ์ จังหวัดลพบุรี จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
       พ.ศ. 2539 รับพระราชทานเข็มที่ระลึก จากพระเทพรัตนราชสุดาฯ
       พ.ศ. 2540 ได้รับโล่คนดีศรีลพบุรี "สาขานักธุรกิจ" ประจำปี 2540 จากสภาวัฒนธรรมจังหวัดลพบุรี
       พ.ศ. 2543 รับพระราชทานประกาศเกียรติคุณ จากสมเด็จพระบรมโอรสสาธิราชฯ สยามมงกุฎราชกุมาร จากศูนย์ป้องกันและควบคุมโรคมะเร็งจังหวัดลพบุรี
       ได้รับโล่เชิดชูเกียรติคุณเป็นบุคคลกระทำความดี ตามแนวพระราชดำรัส คุณธรรม 9 ประการ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุยเดชฯ
       ด้านพากเพียรอดทนประจำปี 2543 จากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี


      • เครื่องราชอิสริยาภรณ์
       พ.ศ. 2525 เหรียญเงินช้างเผือก
       พ.ศ. 2542 เหรียญทองดิเรกคุณาภรณ์