321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

ดร.ปัญญา โชติเทวัญ

 • บัณฑิตกิตติมศักดิ์ : ดร.ปัญญา โชติเทวัญ

  bundit4502

      • ดร.ปัญญา โชติเทวัญ
      • ปริญญาบริหารธุรกิจ ดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
       สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ ประจำปี 2545


      • เกิด 14 มกราคม 2475
       สถานที่เกิด อำเภอวิเศษไชยชาญ จังหวัดอ่างทอง
       บิดา นายเอี้ยม โชติเทวัญ
       มารดา นางขิง โชติเทวัญ
       ภรรยา ดร.มนูญศรี โชติเทวัญ


      • การศึกษา
       พ.ศ. 2493 จบมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนประจำอำเภอวิเศษไชยชาญ
       พ.ศ. 2494 ประกาศนียบัตรวิชาพยาบาล กรมการแพทย์ทหารเรือ


       ประวัติการทำงาน
       พ.ศ. 2495-2506 รับราชการตำแหน่งพยาบาลในกองทัพเรือ 11 ปี
       พ.ศ. 2506-2517 ตำแหน่งพนักงานสุขาภิบาลกรุงเทพมหานคร 12 ปี
       ตำแหน่งหัวหน้าสารวัตรสุขาภิบาล เขตสามเสน
       พ.ศ. 2512 ก่อตั้ง บริษัทสหฟาร์ม จำกัด


      • ด้านสาธารณประโยชน์
            1. ประธานที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการ กรอ.กลุ่มจังหวัดภาคกลาง (ลพบุรี)
            2. ประธานกรรมการกองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม ปี 2547–2550
            3. ประธานคณะกรรมการเกษตร หอการค้าไทย
            4. นายกสมาคมผู้เลี้ยงไก่เพื่อการส่งออก
            5. นายกสมาคมชาวอ่างทอง
            6. งานที่เกี่ยวข้องกับทางส่วนราชการและองค์กรต่างๆ


      • ผลงานดีเด่น
            1. ได้รับรางวัลผู้ส่งออกยอดเยี่ยม พณฯ ท่าน พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ นายกรัฐมนตรี ในสาขาอุตสาหกรรมเพื่อการเกษตร ในปี พ.ศ. 2529
            2. รับรางวัลใบประกาศเกียรติคุณ"นักเศรษฐกิจแห่งชาติ" ปี 32
            3. รับโล่เกียรติยศและใบเกียรติคุณ "สินค้าส่งออกชั้นนำประเทศไทย" ประจำปี 2532
            4. รับรางวัลเกียรติยศ "นักธุรกิจชั้นนำแห่งปี Thailand's top executives 2989"
            5. รางวัลเทพทอง ประเภทองค์กรดีเด่น ประจำปี 2544
            6. พ่อตัวอย่างแห่งชาติ ครั้งที่ 22 ประจำปี 2544
            7. โล่ประกาศเกียรติคุณและเข็มที่ระลึก"เสมาคุณูปกร"ผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2548
            8. รับพระราชทาน"เสาเสมาธรรมจักร"สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในฐานะผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ประจำปี 2548 ด้าน
       'ผู้ประกอบอาชีพที่มีคุณธรรมและส่งเสริมพระพุทธศาสนา'
            9. รับโล่รางวัลและเข็มผู้ทำคุณประโยชน์ ในด้านวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรมประจำปี 2549
            10. ศิลปินแห่งชาติ สาขาสถาปัตยกรรม ประจำปี 2550
            11. รางวัลผู้ส่งออกสินค้าและบริการดีเด่น (PRIME MINISTER’S EXPORT AWORD) ประเภทที่ใช้ตราสินค้าของตนเอง (BRAND NAME) ประจำปี 2545
            12. โล่เกียรติยศและใบประกาศเกียรติคุณ "ผลิตภัณฑ์อาหารดีเด่นแห่งปี" กระทรวงสาธารณสุข
            13. โล่เกียรติยศและใบประกาศเกียรติคุณ "ผลิตภัณฑ์ชั้นนำแห่งปี" (THE BEST QUALITY PRODUCT) สำนักนายกรัฐมนตรี
            14. โล่เกียรติยศและใบประกาศเกียรติบัตร "ผลิตภัณฑ์ไก่สดแช่แข็งปี 1992" ชมรมพิทักษ์ประโยชน์ผู้บริโภคแห่งประเทศไทย
            15. รางวัล INTERNATIONAL AWARD "GRAND PRIX FOR THE APPLIED TECHNOLOGY" ประเทศสเปน ประจำปี ค.ศ. 1988
            16. รางวัล INTERNATIONAL AWARD "GOOD SERVICE AND QUALITY" ประเทศสเปนและอเมริกา ประจำปี ค.ศ.1987, 1988
            17. รางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์ ประจำปี 2545, 2547 และ 2549 กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม
            18. รางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านสวัสดิการแรงงาน ประจำปี 2548–2550 กระทรวงแรงงาน
            19. รางวัลโรงงานอุตสาหกรรมที่มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม และถูกต้องตามหลักอาชีวอนามัย 'ประเภทดีเลิศ' กรุงเทพมหานคร


      • เครื่องราชอิสริยาภรณ์
       ปฐมดิเรกคุณาภรณ์ (ป.ภ.)