321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

พระเทพปริยัติโมลี (ชวลิต อภิวฑฺฒโน)

 • บัณฑิตกิตติมศักดิ์ : พระเทพปริยัติโมลี (ชวลิต อภิวฑฺฒโน)

  bundit4301

   • พระเทพปริยัติโมลี (ชวลิต อภิวฑฺฒโน)
   • ครุศาสตร์ดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการบริหารการศึกษา ประจำปี 2543


    ชื่อเดิม นายชวลิต หนูสุรา
    เกิด 13 มีนาคม 2598
    สถานที่เกิด ตำบลคลองบางปลากด อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ
    บิดา นายช้อย หนูสุรา
    มารดา นางสังเวียน หนูสุรา
    ที่อยู่ วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร ต.ขุนโขลน อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี


    การศึกษา
    ได้ศึกษาพระปริยัติธรรม ทั้งแผนกธรรมและแผนกบาลี
    พ.ศ. 2513 สอบได้นักธรรมชั้นเอก สำนักเรียนคณะจังหวัดสมุทรปราการ
    พ.ศ. 2517 สอบได้เปรียญธรรม 3 ประโยค สำนักเรียนคณะจังหวัดสระบุรี
    พ.ศ. 2520 สอบได้เปรียญธรรม 6 ประโยค สำนักเรียนคณะจังหวัดสระบุรี
    พ.ศ. 2523 สอบได้เปรียญธรรม 9 ประโยค สำนักเรียนคณะจังหวัดสระบุรี


   • การบวช
    20 เมษายน 2510 บรรพชาสามเณร วัดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ
    17 พฤษภาคม 2518 อุปสมบทพระภิกษุสงฆ์ วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี
    พระเทพวิมลโมลี(พระธรรมรัตนากร) วัดพระพุทธบาท เป็นพระอุปัชฌาย์


   • สมณศักดิ์
    พ.ศ. 2530 ได้รับสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ 'พระศรีรัตนเมธี'
    พ.ศ. 2537 เลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นราช ที่ 'พระราชรัตนสุธี'
    พ.ศ. 2542 เลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นเทพ ที่ 'พระเทพปริยัติโมลี'
    พ.ศ. 2547 เลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นธรรม ที่ 'พระธรรมปิฎก'


   • ประวัติการทำงาน

   • หน้าที่ด้านพระพุทธศาสนา ตำแหน่งการปกครอง
    พ.ศ. 2526 เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระพุทธบาท
    พ.ศ. 2535 เป็นรองเจ้าคณะจังหวัดสระบุรี
    พ.ศ. 2536 เป็นเจ้าคณะจังหวัดสระบุรี
    พ.ศ. 2537 เป็นเจ้าอาวาสวัดพระพุทธบาท

   • ด้านสังคมสงเคราะห์(การศึกษา)
         1. การจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมทั้งแผนกธรรมและแผนกบาลี ในระดับต้นถึงระดับสูงสุด โดยจัดตั้งโรงเรียนพระปริยัติธรรม ประจำจังหวัดสระบุรี
         2. การจัดตั้งอุทยานการศึกษาและปฏิบัตธรรม
         3. การจัดการศึกษานอกโรงเรียน
         4. การจัดการฝึกอบรมปฏิบัติธรรม และฝึกวิปัสสนากรรมฐานแก่คณะสงฆ์ นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป
         5. การเปิดอบรมคอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน
         6. การเปิดสอนระดับปริญญาตรีแก่พระสงฆ์ สาขาวิชาการศึกษา โปรแกรมวิชาพระพุทธศาสนา
         7. การศึกษาทางไกล การตั้งกองทุนการศึกษา การมอบทุนการศึกษา

   • ด้านสาธารณประโยชน์
         1. การตั้งมูลนิธิคณะสงฆ์ จังหวัดสระบุรี
         2. การบริหารงานบุคคลทั้งฝ่ายสงฆ์และฆราวาส วัดพระพุทธบาท
         3. การพัฒนาอาคารสถานที่จำนวนมาก การก่อสร้าง และการบรูณปฏิสังขรณ์ปูชนียสถานวัดพระพุทธบาท
         4. การสร้างความสัมพันธ์อันดีกับชุมชน