321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

นายเฉลิม วงษ์ไพร

 • บัณฑิตกิตติมศักดิ์ : นายเฉลิม วงษ์ไพร

  bundit4401

  นายเฉลิม วงษ์ไพร
 • บริหารธุกิจบัณฑิตกิตติมศักดิ์
  สาขาบริหารธุรกิจและการจัดการ ประจำปี 2544


 • เกิด 5 สิงหาคม 2482
  สถานที่เกิด กรุงเทพมหานคร
  บิดา นายเสริฐ วงษ์ไพร
  มารดา นางณี วงษ์ไพร
  ภรรยา นางสุทิน วงษ์ไพร
  ที่อยู่ บ้านเลขที่ 123 หมู่ที่ 4 ถ.พิชัยรณรงค์ ต.บ้านหมอ อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี


  ประวัติการศึกษา
  พ.ศ. 2498 จบการศึกษาระดับ 3 โรงเรียนพระพุทธบาท อ. พระพุทธบาท จ.สระบุรี


 • ประวัติการทำงาน
  พ.ศ. 2498 พนักงานเก็บค่าโดยสารประจำทาง, พนักงานขับรถโดยสาร, พนักงานเติมน้ำมัน
  พ.ศ. 2522 เปิดอู่ซ่อมรถยนต์ที่ อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี
  พ.ศ. 2527 ประกอบธุรกิจขนหินส่งให้แก่บริษัทปูนซีเมนต์ไทย จำกัด
  พ.ศ. 2532 ประกอบธุรกิจปั๊มน้ำมันที่ อ.บ้านหมอ จ. สระบุรี
  พ.ศ. 2529-2530 ประธานสภาจังหวัดสระบุรี ครั้งที่ 1
  พ.ศ. 2531-2532 ประธานสภาจังหวัดสระบุรี ครั้งที่ 2
  พ.ศ. 2538-2539 ประธานสภาจังหวัดสระบุรี ครั้งที่ 3
  พ.ศ. 2540-2542 นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ครั้งที่ 1
  พ.ศ. 2543- นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ครั้งที่ 2


 • ด้านสาธารณประโยชน์
       1. โครงการสาธารณูปโภคหมู่บ้านในชนบท เพื่อจัดสร้างถนน ประปา ไฟฟ้า ฯลฯ
       2. โครงการจัดระบบชลประทานเพื่อปลูกพืชหน้าแล้ง
       3. โครงการปรับปรุงหอประชุมโรงเรียนบ้านหมอพัฒนานุกูล เพื่อประโยชน์ในการจัดการศึกษา
       4. บริจาคทรัพย์สินเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ได้บริจาคที่ดินเพื่อสร้างถนนเข้าสู่อำเภอ
       5. อุทิศตัวเพื่อสังคม โดยเป็นกรรมการ, สมาคม, มูลนิธิ, โรงเรียน, โรงพยาบาลและวัด ฯลฯ


 • เครื่่องราชอิสริยาภรณ์
  26 มีนาคม 2536 เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย
  5 ธันวาคม 2539 จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย
  22 กุมภาพันธ์ 2543 จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก