321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

พระครูพิพัฒนาภรณ์ (ฉลวย อาภรโณ)

  • บัณฑิตกิตติมศักดิ์ : พระครูพิพัฒนาภรณ์ (ฉลวย อาภรโณ)

   bundit4002
   พระครูพิพัฒนาภรณ์ (ฉลวย อาภรโณ)

  • ปริญญาครุศาสตร์บัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประจำปี 2540


  • ชื่อเดิม ฉลวย สิเนหสาร
   เกิด 3 ธันวาคม 2474
   สถานที่เกิด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
   ที่อยู่ วัดชีป่าสิตาราม ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี


  • การศึกษา
   พ.ศ. - ประถมศึกษาปีที่ 4 จากโรงเรียนวัดไก่ ปัจจุบันคือ โรงเรียนจังหวัดทหารบกลพบุรี
   พ.ศ. - มัธยมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนวินิตศึกษาในพระราชูปถัมภ์


  • ศึกษาพระธรรมวินัย และศึกษาปฏิบัติพระกรรมฐาน
   พ.ศ. 2500 ศึกษาพระธรรมวินัย ณ สำนักเรียนวัดชีป่าสิตารามสอบได้นักธรรมตรีจากการสอบสนามหลวงจังหวัดลพบุรี
   พ.ศ. 2502 ขอเป็นศิษย์พระภิกษุ ม.ล.สนั่น อิศรางกูร ณ อยุธยา
   พ.ศ. - สอบได้นักธรรมโทจากการสอบสนามหลวง จังหวัดลพบุรี
   พ.ศ. 2504 สอบได้นักธรรมเอก การสอบสนามหลวง จังหวัดลพบุรี


  • ประวัติการทำงาน

  • หน้าที่ด้านพระพุทธศาสนา ตำแหน่งการปกครอง

        1. พัฒนาวัดชีป่าสิตาราม
        2. ส่งเสริมการศึกษาของคณะสงฆ์
        3. ส่งเสริมการเผยแพร่ของคณะสงฆ์ จัดตั้งชมรมสนทนาธรรม และศูนย์ปฏิบัติธรรม ภายในวัดชีป่าสิตารามเป็นสถานที่ฝึกปฏิบัติธรรมของนักเรียน นักศึกษาจากโรงเรียนและสถาบันการศึกษาต่าง ๆ
        4. ครูสอนพระยัติธรรม แผนกนักธรรมของจังหวัดลพบุรี


  • ด้านสาธารณประโยชน์
        จัดตั้งชมรมสมุนไพร ปลูกป่าสมุนไพร และจัดตั้งสำนักงานแพทย์แผนไทยและนวดโบราณ โดยมีสมุนไพรเพื่อบำบัดโรคต่าง ๆ