321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

นายสมบูรณ์ ชุมศักดิ์วินิจ

 • บัณฑิตกิตติมศักดิ์ : นายสมบูรณ์ ชุมศักดิ์วินิจ

  bundit3902
  • นายสมบูรณ์ ชุมศักดิ์วินิจ
  • ปริญญากิตติมศักดิ์ สาขาศิลปศาสตร์
   สายบริหารธุรกิจ และการจัดการ โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ ประจำปี 2539

  • เกิด 24 ธันวาคม 2478
   สถานที่เกิด ตำบลท่าหิน อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
   บิดา นายเต็ง แซ่เตี้ย
   มารดา นางประยง แซ่เตี้ย
   ภรรยา นางพิศมัย ชุมศักดิ์วินิจ
   บุตร-ธิดา 2 คน
        นางสุวพร ตรรกพงศ์
        นายกิตติภณ ชุมศักดิ์วินิจ

  • ประวัติการศึกษา
        พ.ศ. - เริ่มการศึกษาระดับประถมศึกษาที่โรงเรียนในวังนารายณ์ จังหวัดลพบุรี
        พ.ศ. 2490 สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่โรงเรียนบำรุงศึกษา จังหวัดสระบุรี

  • ประวัติการทำงาน
        พ.ศ. 2500 เริ่มดำเนินธุรกิจร้านอาหารและเครื่องดื่ม และชั้นบนของอาคารเป็นโรงแรม คือ "โรงแรมเกี่ยวอัน" และได้ขยายโรงแรมเรื่อยมาจนได้มาตรฐาน
        พ.ศ. 2524 ได้ก่อตั้งโรงพยาบาลมิตรภาพเมโมเรียล สระบุรี
        พ.ศ. 2534 เปิดร้าน ห้างเพชรทองสมบูรณ์สระบุรี ประกอบการค้าอัญมณี เพชร และทองรูปพรรณ

  • ด้านสาธารณประโยชน์
        1. กรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์
        2. กรรมการกาชาดสระบุรี
        3. กรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองสระบุรี
        4. กรรมการมูลนิธิไลออน แห่งประเทศไทย
        5. กรรมการบริหารสโมสรไลออนสระบุรี และประธานเขต 11
        6. กรรมการลูกเสือสระบุรี
        7. กรรมการหอการค้าจังหวัดสระบุรี
        8. รองประธานหอการค้าจังหวัดสระบุรี
        9. อุปนายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอนุบาลสระบุรี
        10. อุปนายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
        11. กรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูวิทยาลัยเทคนิคสระบุรี
        12. กรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี
        13. กรรมการจัดหาทุนการศึกษา ให้แก่สถาบันการศึกษาต่างๆ ในเขตจังหวัดสระบุรี

  • เครื่่องราชอิสริยาภรณ์
        5 ธันวาคม 2520 เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย (บ.ม.)
        5 ธันวาคม 2523 เบญจมาภรณ์ช้างเผือก (บ.ช.)
        5 ธันวาคม 2525 จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก (จ.ช.)
        5 ธันวาคม 2527 ตริตาภรณ์มงกุฎไทย (ต.ม.)