321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

นายศรี อิ่มสุข

 • บัณฑิตกิตติมศักดิ์ : นายศรี อิ่มสุข

  bundit3901

  นายศรี อิ่มสุข
  ปริญญากิตติมศักดิ์ สาขาศิลปศาสตร์
  โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ ประจำปี 2539

  เกิด 5 มกราคม พ.ศ. 2464
  สถานที่เกิด บ้านเลขที่ 030 หมู่ 1 ตำบลท่าวุ้ง อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี
  บิดา นายวงษ์ อิ่มสุข
  มารดา นางทองดี อิ่มสุข
  ภรรยา นางสุภาพ อิ่มสุข
  บุตร-ธิดา 4 คน
       นางสุวพีร์ ชุตินันท์
       ผศ.ศิริเพ็ญ มากบุญ
       นายพิเชษฐ์ อิ่มสุข
       นายเจษฎา อิ่มสุข

  ประวัติการศึกษา
       พ.ศ. - สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนประชาบาล ตำบลบางคู้ 1 (วัดวิหารขาว) ตำบลบางคู้ อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี
       พ.ศ. 2480 สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนพระนารายณ์
       พ.ศ. - ได้วุฒิครูพิเศษประถม(พ.ป.) โดยการศึกษาสมัครสอบด้วยตนเอง

  ประวัติการทำงาน
       พ.ศ. 2478 เริ่มเป็นนักเขียนสมัครเล่นในหนังสือพิมพ์ส่วนกลาง นสพ.หลักเมือง ขณะยังเป็นนักเรียนชั้นมัธยมปีที่ 4
       พ.ศ. 2480 รับราชการครูโรงเรียนประชาบาลตำบลโพตลาดแก้ว(วัดสนามไชย) อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี
       พ.ศ. 2491 เป็นครูใหญ่โรงเรียนประชาบาลวัดถ้ำตะโก ต.เขาสมอคอน อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี
       พ.ศ. 2496 เป็นครูใหญ่โรงเรียนมัธยมสามัญ เปิดสอนระดับ ป.5-ป.7 เป็นโรงเรียนแรกของอำเภอท่าวุ้ง ที่วัดท่าราบ ต.บางคู้ อ.ท่าวุ้ง
       พ.ศ. 2508 กำเนิด นสพ.เดลินิวส์ จึงเริ่มงานหนังสือพิมพ์ที่ นสพ.เดลินิวส์ ตั้งแต่ฉบับแรกในฐานะนักเขียนอาชีพ ตลอดจนถึงปัจจุบัน
       พ.ศ. 2508 กำเนิด นสพ.เดลิไทม์ เสียงปวงชน พิมพ์ไทย จึงเขียนข่าวและเรื่องต่างๆ ลงหนังสือพิมพ์ทุกฉบับ
       พ.ศ. 2511 ลาออกจากราชการเพื่อประกอบอาชีพส่วนตัว อาชีพนักหนังสือพิมพ์และนักจัดรายการวิทยุ
       พ.ศ. 2518 กำเนิด นสพ.ชาวไทย ก็ได้เป็นนักเขียน นักข่าว ของหนังสือพิมพ์ชาวไทย

  ด้านสาธารณประโยชน์
       1. เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านนิเทศศาสตร์ เป็นนักเขียน นักข่าว ผลงานด้านสิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์โบราณสถาน โบราณวัตถุ การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
  และปัญหาของท้องถิ่น
       2. บำเพ็ญตนเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม เป็นวิทยากรให้ความรู้ด้านหนังสือพิมพ์ แก่ครู นักเรียน ตามสถานศึกษาต่างๆ
       3. เป็นประธานกรรมการการประชาสัมพันธ์โครงการฟื้นฟูแม่น้ำลพบุรี
       4. เป็นกรรมการที่ปรึกษาโรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร
       5. เป็นกรรมการที่ปรึกษาโรงพยาบาลท่าวุ้ง
       6. เป็นประธานที่ปรึกษาของวัดต่างๆ เช่น วัดท่าราบ วัดสามัคคีธรรม และวัดมะค่า
       7. เป็นที่ปรึกษากำนัน ด้านการพัฒนาหลายตำบล เช่น ต.ท่าวุ้ง ต.บางคู้ ต.หัวสำโรง
       8. เป็นกรรมการจัดงานสมาคมนักเรียนเก่าโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย
       9. เป็นกรรมการงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
       10. เป็นกรรมการจัดงานประเพณีท้องถิ่น วัดไลย์ อ.ท่าวุ้ง

 • เครื่่องราชอิสริยาภรณ์
       พ.ศ. 2511 เบญจมาภรณ์ช้างเผือก