321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

พันโทยงยุทธ ขจรวิทย์

 • บัณฑิตกิตติมศักดิ์ : พันโทยงยุทธ ขจรวิทย์

  bundit4101

  พันโทยงยุทธ ขจรวิทย์
 • ปริญญาวิทยาศาสตร์บัณทิตกิตมศักดิ์
  สาขาเกษตรศาสตร์ โปรแกรมวิชาเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2541

 • เกิด 6 มีนาคม พ.ศ. 2477
  สถานที่เกิด จังหวัดยโสธร
  บิดา นายขจร ขจรวิทย์
  มารดา นางโกสุม ขจรวิทย์
  ภรรยา นางนันทิยา ขจรวิทย์
  บุตร-ธิดา 3 คน
       นายสมยงค์ ขจรวิทย์
       นางขนิษฐา ส่งสกุลชัย
       นายยรรยง ขจรวิทย์

  การศึกษา
       พ.ศ. 2495 มัธยมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนประจำจังหวัด จังหวัดอุบลราชธานี
       พ.ศ. 2496 จบหลักสูตร นักเรียนนายสิบทหารราบ
       พ.ศ. 2498 จบหลักสูตร ทหารราบและการรบพิเศษ
       พ.ศ. 2503 จบหลักสูตร ส่งกำลังทางอากาศ จาก ส.ร.อ. (pmmead Course ft.lee va. u.s.a.)
       พ.ศ. 2513 จบหลักสูตร การช่วยเหลือประชาชนจาก ส.ร.อ. (civic Action course ft.gordon ga. u.s.a.)
       พ.ศ. 2513 จบหลักสูตร ปฏิบัติการทางจิตวิทยาจาก ส.ร.อ. (psy op course ft. bragg n.c. u.s.a.)
       พ.ศ. 2518 จบหลักสูตร ชั้นนายพัน
       พ.ศ. 2527 จบหลักสูตร การจัดงานการส่งกำลังบำรุง (ชั้นสูง)

  ประวัติการทำงาน
       พ.ศ. 2524 ผู้บังคับกองพลาธิการส่งกำลังทางอากาศ
       พ.ศ. 2505, 2511 ปฎิบัติราชการชายแดน
       พ.ศ. 2517 ปฎิบัติราชการพิเศษ ณ ประเทศที่ 3
       พ.ศ. 2505 ทำหน้าที่เป็นครูฝึกนักกระโดดร่มแบบเหินเวหา คนแรกของทบ.
       พ.ศ. 2505 ก่อตั้งฟาร์มเห็ด ขจรวิทย์ ลพบุรี
       พ.ศ. 2537 ทำหน้าที่เป็นกรรมการกลาง สมาคมนักวิจัยและเพาะเห็ดแห่งประเทศไทย

  เครื่องราชอิสริยาภรณ์
       พ.ศ. 2497 เหรียญชัยสมรภูมิเกาหลี
       พ.ศ. 2518 เหรียญพิทักษ์เสรีชน ชั้น 2
       พ.ศ. 2525 เหรียญตริตราภรณ์มงกุฏไทย