321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

นายเงิน บุญสุภา

 • บัณฑิตกิตติมศักดิ์ : นายเงิน บุญสุภา

 • bundit3702

  นายเงิน บุญสุภา
 • ปริญญากิตติมศักดิ์ สาขาศิลปศาสตร์
  สายบริหารธุรกิจ และการจัดการ โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ ประจำปี 2537

 • เกิด 26 มกราคม 2476
  บิดา นายธรรม บุญสุภา
  มารดา นางหุ่น บุญสุภา
  ภรรยา นางจินตนา บุญสุภา
  บุตร-ธิดา 4 คน
       นายจุมพล บุญสุภา
       นายสมเกียรติ บุญสุภา
       นางสาวเกศินี บุญสุภา
       นายปฏิพันธ์ บุญสุภา
  ที่อยู่ 181 หมู่ที่ 2 ตำบลหน้าพระลาน อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี

  การศึกษา
       1. ระดับประถมศึกษาตอนต้น โรงเรียนวัดต้นตาล อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี
       2. ระดับประถมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนราษฎร์ศึกษา อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี
       3. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย โรงเรียนศึกษาผู้ใหญ่พุแควิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
       4. ประกาศนียบัตรหลักสูตรภาษาอังกฤษเบื้องต้นระยะสั้น โรงเรียนพุแควิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
       5. ศึกษาและฝึกงานหลักสูตรการสำรวจแร่หินอ่อน วิธีการผลิตหินอ่อน การใช้เครื่องจักร ผลิตหินอ่อน จากวิศวกรชาวอิตาเลียน เป็นเวลา 18 เดือน
       6. อบรมหลักสูตรการพูดในที่ชุมชน จากสถาบันฝึกการพูด

  ประวัติการทำงาน
       1. อาชีพเกษตรกร
       2. เป็นผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1 ตำบลต้นตาล อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี
       3. พนักงานรักษาความปลอดภัย ของโรงงานหินอ่อนสระบุรี จำกัด
       4. ผู้จัดการโรงงานหินอ่อนสระบุรี
       5. ก่อตั้งบริษัท โรงโม่หินสุภา โรงงานหินอ่อนบุญสุภา และโรงงานหินอ่อนเกียรติกมล

  ตำแหน่งทางการเมือง
       พ.ศ. 2518 เป็นสมาชิกสภาจังหวัดสระบุรี
       พ.ศ. 2519-2522 เป็นประธานสภาจังหวัดสระบุรี รวม 4 สมัย สมัยละ 1 ปี
       พ.ศ. 2526 เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสระบุรี สมัยที่ 1
       พ.ศ. 2529 เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสระบุรี สมัยที่ 2 และดำรงตำแหน่งประจำสำนักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
       พ.ศ. 2531 เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสระบุรี สมัยที่ 3
       พ.ศ. 2535 เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสระบุรี สมัยที่ 4 และดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
       พ.ศ. 2535 เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสระบุรี สมัยที่ 5

  ด้านสาธารณประโยชน์
       1. การส่งเสริมการศึกษาของเยาวชน
       2. กิจกรรมลูกเสือ
       3. งานที่เกี่ยวข้องกับส่วนราชการและองค์กรต่างๆ

 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์
       5 ธันวาคม 2531 ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก(ท.ช.)
       5 ธันวาคม 2533 ประถมาภรณ์มงกุฏไทย(ป.ม.)
       5 ธันวาคม 2535 ประถมาภรณ์ช้างเผือก(ป.ช.)