321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

นายยงยุทธ กิจวัฒนานุสนธิ์

 • บัณฑิตกิตติมศักดิ์ : นายยงยุทธ กิจวัฒนานุสนธิ์

  bundit3701

  นายยงยุทธ กิจวัฒนานุสนธิ์

 • ปริญญากิตติมศักดิ์ สาขาศิลปศาสตร์
  สายอุตสาหกรรมบริการ โปรแกรมวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ประจำปี 2537

  เกิด 24 มิถุนายน 2484
  บิดา นายจิ้นไซ แซ่จิว
  มารดา นางจิวเบ๊สี แซ่เบ๊
  ที่อยู่ 28/9 ถนนนารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000

  การศึกษา
  1. ระดับประถมศึกษา จากโรงเรียนวัฒนศิลป์ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
  2. มัธยมศึกษาปีที่ 4 จากโรงเรียนวินิตศึกษา อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
  3. ได้รับการฝึกอบรมเรื่องการโรงแรม จากสถาบันการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเมื่อปี พ.ศ. 2535
  4. ศึกษาดูงานด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรมในต่างประเทศ

 • ประวัติการทำงาน
  1. ประกอบอาชีพเฟอร์นิเจอร์
  2. ประกอบธุรกิจโรงแรม
  3. ก่อตั้งโรงเรียนอนุบาล
  4. ก่อตั้งศูนย์การค้าครบวงจร

 • ผลงานดีเด่น
  พ.ศ. 2533 เป็นนักธุรกิจดีเด่นของจังหวัดลพบุรี
  พ.ศ. 2534 เป็นศิษย์เก่าดีเด่น ประเภทนักธุรกิจ ของโรงเรียนวินิตศึกษา
                 เป็นนักธุรกิจดีเด่นส่วนภูมิภาคของจังหวัดลพบุรี
  พ.ศ. 2535 ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณนักธุรกิจมาตรฐานทองคำ