321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

ทำเนียบผู้ว่าราชการจังหวัด

ทำเนียบผู้ว่าราชการจังหวัด

ลำดับ รายชื่อผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ระยะเวลาการปฏิบัติงาน
1
พระยาพิสุทธรรม พ.ศ. 2442 - 2455
2
พระยาสุนทรสงคราม พ.ศ. 2455 - 2457
3
พระยานครพระราม พ.ศ. 2457 - 2460
4
พระยาพิษณุโลกบุรี พ.ศ. 2460 - 2464
5
อำมาตย์เอกพระยาวิเศษไชยชาญ พ.ศ. 2464 - 2466
6
พ.ต.อ.พระกำจัดโสณฑ์ทุจริต พ.ศ. 2466 - 2469
7
พระยานายกนรชน พ.ศ. 2469 - 2470
8
อำมาตย์โทพระบริหารเทพธานี พ.ศ. 2470 - 2473
9
พระเพ็ชรอภิบาล พ.ศ. 2473 - 2476
10
พระยาอาณาจักรบริบาล พ.ศ. 2476
11
หลวงทำนักนิกรชน พ.ศ. 2476 - 2478
12
หลวงสรฤษฎิ์สาราลักษณ์ พ.ศ. 2478 - 2479
13
พ.ต.ต.หลวงอัศวินศิริวิลาส พ.ศ. 2479 - 2480
14
พต.หลวงยุทธสารประสิทธิ์ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2480 - 2481
15
พ.อ.พระพิชัยศรแผลง พ.ศ. 2481 - 18 เมษายน พ.ศ. 2482
16
หลวงโยธีพิทักษ์ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2482 - 2483
17
ร.อ.ชุน  ชาญใช้จักร  ร.พ. 19 กรกฏาคม พ.ศ. 2483 - 2485
18
พ.ต.ขุนทอง  สุนทรแสง พ.ศ. 2485
19
นายศักดิ์  ไทยวัฒน์ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2485 - 2488
20
นายชอบ  ชาตินนท์ 7 กรกฏาคม พ.ศ. 2488 - 1 ตุลาคม พ.ศ. 2489
21
ขุนบุรีภิรมย์กิจ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2489 - 18 สิงหาคม พ.ศ. 2490
22
หลวงศรีนราศัย 22 สิงหาคม พ.ศ. 2490 - 5 ธันวาคม พ.ศ. 2491
23
นายศักดิ์  ไทยวัฒน์ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2491 - 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2494
24
นายชลอ  วนะภูติ 14 มกราคม พ.ศ. 2493 - 3 เมษายน พ.ศ. 2496
25
นายสวัสดิ์  พิบูลนคริทร์ 3 เมษายน พ.ศ. 2496 - 7 ธันวาคม พ.ศ. 2500
26
นายสันต์  เอกมหาชัย 6 สิงหาคม พ.ศ. 2500 - 30 สิงหาคม พ.ศ. 2502
27
นายยุทธ  หนุนภักดี 30 สิงหาคม พ.ศ. 2502 - 30 กันยายน พ.ศ. 2510
28
พล.ต.ต.สามารถ  วายวานนนท์ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2510 - 3 กันยายน พ.ศ. 2515
29
นายฉลอง  วัชราทร 1 ตุลาคม พ.ศ. 2515 - 30 กันยายน พ.ศ. 2519
30
พล.ต.วิทย์  นิ่มนวล 1 ตุลาคม พ.ศ. 2519 - 23 กรกฏาคม พ.ศ. 2520
31
นายเชาวน์วัศ  สุดลาภา 24 กรกฏาคม พ.ศ. 2520 - 30 กรกฏาคม พ.ศ. 2522
32
นายโชดก  วีรธรรมพูลสวัสดิ์ 1 กันยายน พ.ศ. 2522 - 20 เมษายน พ.ศ. 2524
33
นายวิธาน  สุวรรณทัต 25 เมษายน พ.ศ. 2524 - 30 กันยายน พ.ศ. 2527
34
นายชิต  นิลพานิช 1 ตุลาคม พ.ศ. 2527 - 31 มีนาคม พ.ศ. 2530
35
นายเอนก  โรจนไพบูลย์ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2530 - 31 มีนาคม พ.ศ. 2532
36
เรืออากาศตรี ประกฤติ  ร่วมวงศ์ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2532 - 30 กันยายน พ.ศ. 2534
37
นายวิเชียร  เปาอินทร์ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2534 - 30 กันยายน พ.ศ. 2537
38
นายมนุชญ์  วัฒนโกเมร 1 ตุลาคม พ.ศ. 2537 - 30 กันยายน พ.ศ. 2542
39
นายทวีศักดิ์  เวียงวิเศษ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2542 - 30 เมษายน พ.ศ. 2545
40
นายชนินทร์  บัวประเสริฐ
1 พฤษภาคม พ.ศ. 2545 - 30 กันยายน พ.ศ. 2546
41
นายปริญญา  อุดมทรัพย์ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2546 - 30 กันยายน พ.ศ. 2547
42
นายวิชัย  ศรีขวัญ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2547 - 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 
43
นายสุวัฒน์  ตันติพัฒน์ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 - 30 กันยายน พ.ศ. 2550
44
นายจารุพงศ์  พลเดช 1 ตุลาคม พ.ศ. 2550 - 30 กันยายน พ.ศ. 2552
45
นายฉัตรชัย  พรหมเลิศ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2552 - 30 กันยายน พ.ศ. 2555
46
นายพิเชษฐ  ไพบูลย์ศิริ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2555 - 1 ตุลาคม พ.ศ. 2556
47
นายธนาคม  จงจิระ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2556 - 30 กันยายน พ.ศ. 2558
48
นายภานุ แย้มศรี 1 ตุลาคม พ.ศ. 2558 - 30 กันยายน พ.ศ. 2560
49
นายสุปกิต  โพธิ์ปภาพันธ์ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2560 - 30 กันยายน พ.ศ. 2563
50
นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 - ปัจจุบัน