321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

สรุปข้อมูลผลทางการศึกษาจังหวัดลพบุรี

 • จังหวัดลพบุรีมีจำนวนพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ 1 แห่ง ห้องสมุดประชาชน 12 แห่ง ที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน 167 แห่ง ศูนย์เยาวชน 24 แห่ง และค่ายลูกเสืออีก 1 แห่ง

       - จำนวนสถานศึกษาที่เปิดสอนระดับประถมศึกษา (อนุบาลอย่างเดียว) มีจำนวนสถานศึกษาของ สช. 3 แห่ง
       - จำนวนสถานศึกษาระดับประถมศึกษาของ สปช.มี 327 แห่ง สช. 24 แห่ง และเทศบาลอีก 4 แห่ง
       - จำนวนสถานศึกษาสังกัดสายสามัญจำนวน 16 แห่ง สปช. 71 แห่ง สช. 8 แห่ง ศน. 1 แห่ง สรภ. 1 แห่ง และเทศบาลอีก 4 แห่ง
       - อัตราการเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ของ จ.ลพบุรี มีผู้จบ ป.6 จำนวน 12,008 คน และเข้าเรียนต่อ ม.1 จำนวน 10,268 คน คิดเป็นร้อยละ 85.50
       - อัตราการเรียนต่อชั้น ม.4 (สายสามัญ) จ.ลพบุรี มีผู้จบชั้น ม.3 จำนวน 9,182 คน เข้าศึกษาต่อสายสามัญ (ม.4) 3,935 คน คิดเป็นร้อยละ 42.86
       - อัตราการเรียนต่อชั้น ม.4 (สายอาชีพ) จ.ลพบุรี มีผู้จบชั้น ม.3 9,182 คน เข้าเรียนต่อสายสามัญ ระดับ ม.4 5,634 คน คิดเป็นร้อยละ 61.36
       - จำนวนสถานศึกษาที่เปิดสอนระดับอาชีวศึกษา (อุดมศึกษา) ของ ว.เทคนิค จำนวน 2 แห่ง ว.อาชีวฯ 1 แห่ง ว.เกษตร 1 แห่ง ว.อาชีพ 2 แห่ง ว.สารพัดช่าง 1 แห่ง สช. 5 แห่ง สรภ. 1 แห่ง ศก. 1 แห่ง
       - จำนวนนักเรียนระดับก่อนประถมศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น, และมัธยมศึกษาตอนปลายของจังหวัดลพบุรี มีจำนวนนักเรียนก่อนประถมจำนวน 23,783 คน ประถมศึกษา 65,639 คน มัธยมศึกษาตอนต้น 29,396 คน มัธยมศึกษาตอนปลาย 9,012 คน
       - จำนวนนักศึกษาระดับอาชีวศึกษา และอุดมศึกษาของ จ.ลพบุรีมีจำนวนนักศึกษา 21,122 คน อุดมศึกษา 5,433 คน