321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

ผู้บริหารหน่วยงานการศึกษา / ที่ตั้งหน่วยงาน

ลำดับ ชื่อ-ชื่อสกุล ตำแหน่ง ที่ตั้งหน่วยงาน / โรงเรียน โทรศัพท์
1
นายสมโมท สหกโร ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษา
นอกโรงเรียนจังหวัดลพบุรี
ถนนนารายณ์มหาราช
อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
036 - 422908
2
นายสมภพ สุวรรณรัฐ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและ
พัฒนาอาชีวศึกษา
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษา ภาคกลาง ถนนนารายณ์มหาราช 
ต.ทะเลชุบศร อำเภอเมือง 
จังหวัดลพบุรี
036 - 413928
3
นายวิเชียร ชื่นชอบ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการ
จังหวัดลพบุรี มหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยรามคำแหง 
สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ 
จ.ลพบุรี ถนนพระปิยะ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
036 - 414052-6
4
ผศ.ดร.กวี ศิริโภคาภิรมย์ อธิการบดีสถาบันราชภัฏเทพสตรี สถาบันราชภัฏเทพสตรี
ถ.นารายณ์มหาราช อ.เมือง 
จ.ลพบุรี
036 - 422605
5
นายนคร เหลืองประเสริฐ ผอ.โครงการจัดตั้งวิทยาเขตลพบุรี 
ม. เกษตรศาสตร์
โครงการจัดตั้งวิทยาเขตลพบุรี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
02 -9428128
6
นายเอกชัย เชียงศรี ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคลพบุรี วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี
ถ.นารายณ์มหาราช อ.เมือง 
จ.ลพบุรี
036 - 411083
7
นายสิทธิศักดิ์ รัตนพาณิชย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีลพบุรี
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
ลพบุรี อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
036 - 491493
8
นายวรวิทย์ วงษ์สุวรรณ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี
ถนนพหลโยธิน ตำบลท่าศาลา
อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
036 - 420950
10
นางจุฑาธิป ณ สงขลา ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรี วิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรี
ถนนสระแก้ว - ป่าหวาย
อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
036 - 421245
11
นายไพฑูรย์ เพ็ชรหงส์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพ
โคกสำโรง
วิทยาลัยการอาชีพโคกสำโรง
อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี
036 - 426672
12
นายละเอียด กันทริกา ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย
ถนนนารายณ์มหาราช
อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
036 - 411051
13
นายซันฟา ธโนปจัย ผู้อำนวยการโรงเรียนจุฬาภรณ์
ราชวิทยาลัย
โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย
หมู่ที่ 1 ต.ห้วยโป่ง
อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี
036 - 650261
14
นายเฉลิมชาติ ขำนาญณรงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาพิเศษลพบุรี โรงเรียนศึกษาพิเศษลพบุรี
ถนนพระปิยะ อำเภอเมือง
จังหวัดลพบุรี
036 - 412761
15
นายถวัลย์ บุญแสน ผู้อำนวยการโรงเรียนพระนารายณ์ โรงเรียนพระนารายณ์
หมู่ที่ 8 ถนนเฉลิมพระเกียรติ
ต.ท่าศาลา อ.เมือง จ.ลพบุรี
036 - 413111
16
นายรวิ ศุขกลิ่น ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลลพบุรี โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
ถนนนารายณ์มหาราช
อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
036 - 411043
17
นายปริญญา โพธิ ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกกระเทียม
วิทยาลัย
โรงเรียนโคกกระเทียมวิทยาลัย
ถนนพหลโยธิน ตำบลเขาพระงาม
อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
036 - 486190
18
นายธวัชชัย เกษรสุคนธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองใหม่ 
(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
โรงเรียนเมืองใหม่
(ชลอราษฏร์รังสฤษฏ์)
ถนนนารายณ์มหาราช
อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
036 - 420187
19
นางสมบัติ กุลางกูร ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฎศิลป์ลพบุรี วิทยาลัยนาฎศิลป์ลพบุรี ถนนรามเดโช อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 036 - 610245
20
นายสมหมาย สุนารถวนิชย์กุล อาจารย์ใหญ่โรงเรียนเทคโนโลยีละโว้ โรงเรียนเทคโนโลยีละโว้
ถนนพหลโยธิน อำเภอเมือง
จังหวัดลพบุรี
036 - 412278
21
นายจิรพจน์ สุนาถวนิชย์กุล ผู้จัดการโรงเรียนบริหารธุรกิจละโว้ โรงเรียนบริหารธุรกิจละโว้
ถนนพหลโยธิน อำเภอเมือง
จังหวัดลพบุรี
-
22
นายวสิทธิ์ ยศเรือง อาจารย์ใหญ่โรงเรียนวินิตศึกษา โรงเรียนวินิตศึกษา
ตำบลท่าหิน อำเภอเมือง
จังหวัดลพบุรี
036 - 411235
23
นายพงษ์พันธ์ วรพิพัฒน์ ผู้จัดการโรงเรียนโปลีเทคนิคลพบุรี โรงเรียนโปลีเทคนิคลพบุรี
ถนนนารายณ์มหาราช อำเภอเมือง
จังหวัดลพบุรี
036 - 412828
24
นายอัครเดช จำเดิม ผู้จัดการโรงเรียนเทคนิค
พาณิชยการลพบุรี
โรงเรียนเทคนิคพาณิชยการลพบุรี
ถนนสระแก้ว-ป่าหวาย อำเภอเมือง
จังหวัดลพบุรี
036 - 613475
25
นางวิมล ดุลยากร ครูใหญ่โรงเรียนบรรจงรัตน์ โรงเรียนบรรจงรัตน์
อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
036 - 413767
26
นางสาวกอแก้ว เพชรบุตร ผู้จัดการโรงเรียนกำจรวิทย์ โรงเรียนกำจรวิทย์
ถนนนารายณ์มหาราช อำเภอเมือง
จังหวัดลพบุรี
036 - 412640
27
น.ส.ปิยกมล เปล่งอรุณ ผู้จัดการโรงเรียนวรพิทยา โรงเรียนวรพิทยา
อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
036 - 626168
28
นางสุรีรัตน์ เศรษฐจินดา ผู้จัดการโรงเรียนจินดารัตน์ โรงเรียนจินดารัตน์
ถนนพหลโยธิน อำเภอเมือง
จังหวัดลพบุรี
036 - 412963
29
นางสายหยุด ดีอ่วม ครูใหญ่โรงเรียนค่ายนารายณ์ศึกษา โรงเรียนค่ายนารายณ์ศึกษา
ถนนนารายณ์มหาราช อำเภอเมือง
จังหวัดลพบุรี
036 - 411249