321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

โรงเรียนสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดลพบุรี : สปอ.หนองม่วง

ที่
ชื่อโรงเรียน
หมู่ที่ / ตำบล
อำเภอ
รหัสไปรษณีย์
โทรศัพท์
1
บ้านหนองขาม หมู่ที่ 7 ตำบลชอนสมบูรณ์
หนองม่วง
15170
-
2
บ้านคุ้งลาน หมู่ที่ 5 ตำบลชอนสมบูรณ์
หนองม่วง
15170
-
3
บ้านชอนสมบูรณ์ หมู่ที่ 4 ตำบลชอนสารเดช
หนองม่วง
15170
-
4
บ้านหนองตะแบก หมู่ที่ 3 ตำบลยางโทน
หนองม่วง
15170
-
5
บ้านยางโทน หมู่ที่ 1 ตำบลยางโทน
หนองม่วง
15170
-
6
บ้านไร่ทรัพย์เจริญ หมู่ที่ 5 ตำบลยางโทน
หนองม่วง
15170
-
7
บ้านหนองไทร หมู่ที่ 1 ตำบลชอนสมบูรณ์
หนองม่วง
15170
-
8
บ้านหนองกลาง หมู่ที่ 8 ตำบลชอนสมบูรณ์
หนองม่วง
15170
-
9
บ้านบ่อดินสอพอง หมู่ที่ 6 ตำบลดงดินแดง
หนองม่วง
15170
-
10
บ้านดงดินแดง หมู่ที่ 1 ตำบลดงดินแดง
หนองม่วง
15170
-
11
บ้านป่าเขว้า หมู่ที่ 2 ตำบลดงดินแดง
หนองม่วง
15170
-
12
บ้านหนองสำราญ หมู่ที่ 10 ตำบลดงดินแดง
หนองม่วง
15170
-
13
บ้านโคกกลาง หมู่ที่ 4 ตำบลดงดินแดง
หนองม่วง
15170
-
14
บ่อทองลพบุรี หมู่ที่ 11 ตำบลบ่อทอง
หนองม่วง
15170
-
15
บ้านใหม่โสพิมพ์ หมู่ที่ 2 ตำบลบ่อทอง
หนองม่วง
15170
-
16
บ้านหนองไก่ห้าว หมู่ที่ 6 ตำบลยางโทน
หนองม่วง
15170
-
17
บ้านหนองเสมา หมู่ที่ 8 ตำบลบ่อทอง
หนองม่วง
15170
-
18
ชุมชนวัดคีรีนาครัตนาราม หมู่ที่ 9 ตำบลชอนสารเดช
หนองม่วง
15170
-
19
บ้านชอนเหล็กไฟ หมู่ที่ 2 ตำบลชอนสารเดช
หนองม่วง
15170
-
20
บ้านสระพัฒนา หมู่ที่ 1 ตำบลชอนสารเดช
หนองม่วง
15170
-
21
อนุบาลวัดหนองม่วง หมู่ที่ 3 ตำบลหนองม่วง
หนองม่วง
15170
036-431087