321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

โรงเรียนสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดลพบุรี : สปอ.ลำสนธิ

ที่
ชื่อโรงเรียน
หมู่ที่ / ตำบล
อำเภอ
รหัสไปรษณีย์
โทรศัพท์
1
อนุบาลอำเภอลำสนธิ(บ้านหนองรี) หมู่ที่ 12 ตำบลหนองรี
ลำสนธิ
15190
036-633392
2
ชุมชนวัดจงโก มิตรภาพที่ 157 หมู่ที่ 3 ตำบลหนองรี
ลำสนธิ
15190
036-633392
3
บ้านหนองเกตุ หมู่ที่ 4 ตำบลหนองรี
ลำสนธิ
15190
-
4
บ้านเยี่ยม หมู่ที่ 2 ตำบลลำสนธิ
ลำสนธิ
15190
-
5
บ้านเขารวก หมู่ที่ 2 ตำบลเขารวก
ลำสนธิ
15190
-
6
บ้านวังทอง หมู่ที่ 1 ตำบลเขารวก
ลำสนธิ
15190
-
7
บ้านกุคตาเพชร หมู่ที่ 3 ตำบลกุคตาเพชร
ลำสนธิ
15190
-
8
บ้านราษฎร์บำรุง หมู่ที่ 1 ตำบลกุคตาเพชร
ลำสนธิ
15190
-
9
หมู่บ้านป่าไม้ซับลังกา หมู่ที่ 8 ตำบลกุคตาเพชร
ลำสนธิ
15190
-
10
บ้านลำสนธิ หมู่ที่ 1 ตำบลลำสนธิ
ลำสนธิ
15190
036-633394
11
บ้านเขาดินทอง หมู่ที่ 2 ตำบลซับสมบูรณ์
ลำสนธิ
15190
-
12
บ้านศรีเมือง หมู่ที่ 3 ตำบลซับสมบูรณ์
ลำสนธิ
15190
-
13
บ้านด่านไทยล้อม หมู่ที่ 1 ตำบลซับสมบูรณ์
ลำสนธิ
15190
-
14
บ้านเหวตาบัว หมู่ที่ 4 ตำบลเขาน้อย
ลำสนธิ
15130
-
15
บ้านปรางค์น้อย หมู่ที่ 2 ตำบลเขาน้อย
ลำสนธิ
15130
-