321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

โรงเรียนสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดลพบุรี : สปอ.โคกเจริญ

ที่
ชื่อโรงเรียน
หมู่ที่ / ตำบล
อำเภอ
รหัสไปรษณีย์
โทรศัพท์
1
บ้านยางราก หมู่ที่ 3 ตำบลยางราก
โคกเจริญ
15250
-
2
บ้านหนองมะค่า หมู่ที่ 1 ตำบลหนองมะค่า
โคกเจริญ
15250
-
3
บ้านวังตาอินทร์ หมู่ที่ 10 ตำบลยางราก
โคกเจริญ
15250
-
4
บ้านสระเพลง หมู่ที่ 4 ตำบลยางราก
โคกเจริญ
15250
-
5
บ้านแหลมชนแดน หมู่ที่ 2 ตำบลหนองมะค่า
โคกเจริญ
15250
-
6
บ้านวังตาอินทร์(สาขาบ้านวังวัด) หมู่ที่ 8 ตำบลยางราก
โคกเจริญ
15250
-
7
บ้านเขาราบ หมู่ที่ 7 ตำบลยางราก
โคกเจริญ
15250
-
8
อนุบาลโคกเจริญ หมู่ที่ 6 ตำบลโคกเจริญ
โคกเจริญ
15250
036-651132
9
บ้านทะเลทอง หมู่ที่ 3 ตำบลโคกเจริญ
โคกเจริญ
15250
-
10
บ้านวังทอง หมู่ที่ 3 ตำบลวังทอง
โคกเจริญ
15250
-
11
บ้านห้วยสาราม หมู่ที่ 2 ตำบลหนองมะค่า
โคกเจริญ
15250
-
12
บ้านดินแดง หมู่ที่ 8 ตำบลโคกเจริญ
โคกเจริญ
15250
-
13
บ้านลำโป่งเพชร หมู่ที่ 3 ตำบลหนองมะค่า
โคกเจริญ
15250
-
14
บ้านบ่อตะเคียนทอง หมู่ที่ 10 ตำบลหนองมะค่า
โคกเจริญ
15250
-
15
บ้านพุกะชัด หมู่ที่ 6 ตำบลวังทอง
โคกเจริญ
15250
-
16
บ้านโคกแสมสาร หมู่ที่ 4 ตำบลโคกแสมสาร
โคกเจริญ
15250
-