321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

โรงเรียนสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดลพบุรี : สปอ.สระโบสถ์

ที่
ชื่อโรงเรียน
หมู่ที่ / ตำบล
อำเภอ
รหัสไปรษณีย์
โทรศัพท์
1
บ้านสามแยกมาเจริญ หมู่ที่ 4 ตำบลห้วยใหญ่
สระโบสถ์
15240
-
2
อนุบาลสระโบสถ์ หมู่ที่ 9 ตำบลสระโบสถ์
สระโบสถ์
15240
036-439049
3
บ้านมหาโพธิ หมู่ที่ 4 ตำบลมหาโพธิ
สระโบสถ์
15240
-
4
บ้านคลอง หมู่ที่ 6 ตำบลมหาโพธิ
สระโบสถ์
15240
-
5
บ้านห้วยขว้า หมู่ที่ 9 ตำบลนิยมชัย
สระโบสถ์
15240
-
6
บ้านวังแขม หมู่ที่ 7 ตำบลนิยมชัย
สระโบสถ์
15240
-
7
บ้านค่านจันทร์ หมู่ที่ 6 ตำบลนิยมชัย
สระโบสถ์
15240
-
8
บ้านดงหลุ่ม หมู่ที่ 3 ตำบลนิยมชัย
สระโบสถ์
15240
-
9
วัดซับตะกั่ว หมู่ที่ 1 ตำบลนิยมชัย
สระโบสถ์
15240
-
10
บ้านทุ่งท่าช้าง หมู่ที่ 3 ตำบลทุ่งท่าช้าง
สระโบสถ์
15240
036-647192
11
บ้านห้วยใหญ่ หมู่ที่ 5 ตำบลห้วยใหญ่
สระโบสถ์
15240
-
12
บ้านเขาหมูมัน หมู่ที่ 4 ตำบลนิยมชัย
สระโบสถ์
15240
-
13
บ้านดงน้อย หมู่ที่ 2 ตำบลนิยมชัย
สระโบสถ์
15240
-