321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

โรงเรียนสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดลพบุรี : สปอ.ท่าหลวง

ที่
ชื่อโรงเรียน
หมู่ที่ / ตำบล
อำเภอ
รหัสไปรษณีย์
โทรศัพท์
1
บ้านท่าตะโก หมู่ที่ 1 ตำบลท่าหลวง
ท่าหลวง
15230
-
2
บ้านท่าาหลวง หมู่ที่ 3 ตำบลท่าหลวง
ท่าหลวง
15230
036-646279
3
อนุบาลท่าหลวง หมู่ที่ 9 ตำบลท่าหลวง
ท่าหลวง
15230
036-646146
4
บ้านท่ากรวด หมู่ที่ 1 ตำบลแก่งผักกูด
ท่าหลวง
15230
-
5
บ้านเนินทอง หมู่ที่ 6 ตำบลเก่งผักกูด
ท่าหลวง
15230
-
6
บ้านบ่อคู่ หมู่ที่ 5 ตำบลท่าหลวง
ท่าหลวง
15230
-
7
บ้านหนองประดู่ หมู่ที่ 2 ตำบลหนองผักแว่น
ท่าหลวง
15230
-
8
บ้านหนองหัวช้าง หมู่ที่ 3 ตำบลหนองผักแว่น
ท่าหลวง
15230
-
9
บ้านหนองน้ำใส หมู่ที่ 4 ตำบลหนองผักแว่น
ท่าหลวง
15230
-
10
บ้านหนองกระสังข์ หมู่ที่ 5 ตำบลหนองผักแว่น
ท่าหลวง
15230
-
11
บ้านเนินสวอง หมู่ที่ 6 ตำบลหนองผักแว่น
ท่าหลวง
15230
-
12
ทรัพย์รษฎร์บำรุง หมูที่ 2 ตำบลหัวลำ
ท่าหลวง
15230
-
13
บ้านโป่งสวองคีรีวรรณ์ หมู่ที่ 3 ตำบลท่าหลวง
ท่าหลวง
15230
-
14
บ้านทรัพย์เจริญ หมู่ที่ 2 ตำบลซับจำปา
ท่าหลวง
15230
-
15
บ้านหัวลำ หมู่ที่ 4 ตำบลหัวลำ
ท่าหลวง
15230
-
16
บ้านหนองจาน หมู่ที่ 5 ตำบลท่าหลวง
ท่าหลวง
15230
-
17
บ้านซับจำปา หมู่ที่ 1 ตำบลท่าหลวง
ท่าหลวง
15230
-
18
บ้านทุ่งดินแดง หมู่ที่ 6 ตำบลซับจำปา
ท่าหลวง
15230
-
19
บ้านทะเลวังวัด หมู่ที่ 2 ตำบลทะเลวังวัด
ท่าหลวง
15230
-
20
บ้านเขาใหญ่ หมู่ที่ 8 ตำบลหัวลำ
ท่าหลวง
15230
-