321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

โรงเรียนสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดลพบุรี : สปอ.บ้านหมี่

ที่
ชื่อโรงเรียน
หมู่ที่ / ตำบล
อำเภอ
รหัสไปรษณีย์
โทรศัพท์
1
บ้านสระเตย หมู่ที่ 4 ตำบลหนองทรายขาว
บ้านหมี่
15110
-
2
วัดมะขามเฒ่า หมู่ที่ 1 ตำบลหนองทรายขาว
บ้านหมี่
15110
-
3
วัดเนินขาว หมู่ที่ 6 ตำบลหนองทรายขาว
บ้านหมี่
15110
-
4
วัดเนินขาว(สาขาวัดบ้านคลอง) หมู่ที่ 7 ตำบลหนองทรายขาว
บ้านหมี่
15110
-
5
วัดหนองน้ำทิพย์ หมู่ที่ 4 ตำบลพุคา
บ้านหมี่
15110
-
6
วัดสระตาแวว หมู่ที่ 2 ตำบลพุคา
บ้านหมี่
15110
-
7
บ้านเขาสาริกา หมู่ที่ 6 ตำบลสนามแจง
บ้านหมี่
15110
-
8
วัดพานิชธรรมมิการาม หมู่ที่ 1 ตำบลหนองเต่า
บ้านหมี่
15110
-
9
บ้านโคกสุข หมู่ที่ 2 ตำบลหนองเต่า
บ้านหมี่
15110
-
10
วัดบ้านลาด หมู่ที่ 5 ตำบลหนองเต่า
บ้านหมี่
15110
-
11
วัดสระกระเบื้อง หมู่ที่ 8 ตำบลหนองเต่า
บ้านหมี่
15110
-
12
บ้านกริ่นกฐิน หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านชี
บ้านหมี่
15180
-
13
วัดบรรพตธรรมาวาส หมู่ที่ 12 ตำบลบ้านชี
บ้านหมี่
15180
-
14
วัดท่าช้าง หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านชี
บ้านหมี่
15180
-
15
วัดท้องคุ้ง หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านชี
บ้านหมี่
15180
-
16
วัดธรรมิการาม หมู่ที่ 3 ตำบลบางขาม
บ้านหมี่
15180
-
17
วัดเทพอำไพ หมู่ที่ 2 ตำบลบางขาม
บ้านหมี่
15180
-
18
วัดมหาสอน"ไคยฤทธิ์วิทยานุสรณ์" หมู่ที่ 5 ตำบลมหาสอน
บ้านหมี่
15180
036-644095
19
วัดบางทึ่ง หมู่ที่ 3 ตำบลมหาสอน
บ้านหมี่
15110
-
20
วัดคุ้งท่าเลา หมู่ที่ 6 ตำบลบางพึ่ง
บ้านหมี่
15180
036-644270
21
วัดห้วยแก้ว หมู่ที่ 1 ตำบลมหาสอน
บ้านหมี่
15110
-
22
บ้านท่าตะโก หมู่ที่ 2 ตำบลสนามแจง
บ้านหมี่
15110
-
23
งัดเขาวงกฎ หมู่ที่ 9 ตำบลสนามแจง
บ้านหมี่
15110
-
24
พิบูลปัทมาคม หมู่ที่ 5 ตำบลสนามแจง
บ้านหมี่
15110
036-471550
25
อนุบาลบ้านหมี่ หมู่ที่ 9 ตำบลเชียงงา
บ้านหมี่
15110
036-471486
26
วัดทุ่งทะเลหญ้า หมู่ที่ 3 ตำบลโพนทอง
บ้านหมี่
15110
-
27
วัดบ้านหมี่ใหญ่ หมู่ที่ 7 ตำบลโพนทอง
บ้านหมี่
15110
-
28
วัดบ้านกล้วย"พวงราษฎร์บำรุงฎ หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านกล้วย
บ้านหมี่
15110
036-471878
29
วัดบ้านทราย หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านทราย
บ้านหมี่
15110
-
30
ชุมชนตำบลหินปัก หมู่ที่ 7 ตำบลหินปัก
บ้านหมี่
15110
-
31
บ้านหินปัก หมู่ที่ 4 ตำบลหินปัก
บ้านหมี่
15110
-
32
บ้านน้ำบ่า หมู่ที่ 5 ตำบลหนองเมือง
บ้านหมี่
15110
-
33
วัดโป่งแค หมู่ที่ 4 ตำบลดอนดึง
บ้านหมี่
15110
-
34
วัดวังใต้ หมู่ที่ 7 ตำบลบางกะพี้
บ้านหมี่
15110
-
35
วัดบางกระพี้(แสกอำรุง) หมู่ที่ 1 ตำบลดงพลับ
บ้านหมี่
15110
-
36
วัดดงพลับ หมู่ที่ 1 ตำบลดงพลับ
บ้านหมี่
15110
-
37
บ้านดอนดึง หมู่ที่ 2 ตำบลดอนดึง
บ้านหมี่
15110
-
38
บ้านกระเบากลัก หมู่ที่ 1 ตำบลดอนดึง
บ้านหมี่
15110
-
39
บ้านดงกลาง หมู่ที่ 2 ตำบลชอนม่วง
บ้านหมี่
15110
-
40
บ้านหนองแก หมู่ที่ 4 ตำบลหนองเมือง
บ้านหมี่
15110
-
41
วัดหนองเมือง หมู่ที่ 3 ตำบลหนองเมือง
บ้านหมี่
15110
-
42
วัดห้วยกรวด หมู่ที่ 1 ตำบลหนองเมือง
บ้านหมี่
15110
-
43
วัดหนองโพธิ์ หมู่ที่ 2 ตำบลหนองกระเบียน
บ้านหมี่
15110
-
44
วัดท้ายตลาด หมูที่ 5 ตำบลหนองกระเบียน
บ้านหมี่
15110
-
45
วัดหนองคู หมู่ที่ 1 ตำบลหนองกระเบียน
บ้านหมี่
15110
-
46
วัดหนองกระเบียน หมู่ที่ 9 ตำบลหนองกระเบียน
บ้านหมี่
15110
-
47
วัดสายห้วยแก้ว หมู่ที่ 5 ตำบลสายห้วยแก้ว
บ้านหมี่
15110
-
48
วัดหนองกระเบื้อง หมู่ที่ 4 ตำบลสายห้วยแก้ว
บ้านหมี่
15110
-
49
บ้านไผ่ใหญ่ หมู่ที่ 2 ตำบลสายหว้ยแก้ว
บ้านหมี่
15110
-
50
บ้านหนองนางาม หมู่ที่ 5 ตำบลไผ่ใหญ่
บ้านหมี่
15110
-
51
บ้านหัวบึง หมู่ที่ 1 ตำบลไผ่ใหญ่
บ้านหมี่
15110
-
52
วัดน้ำจั้น หมู่ที่ 4 ตำบลไผ่ใหญ่
บ้านหมี่
15110
-