321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

โรงเรียนสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดลพบุรี : สปอ.ชัยบาดาล

ที่
ชื่อโรงเรียน
หมู่ที่ / ตำบล
อำเภอ
รหัสไปรษณีย์
โทรศัพท์
1
ชุมชนบ้านชัยบาดาล หมู่ที่ 3 ตำบลชัยบาดาล
ชัยบาดาล
15230
-
2
บ้านลำโกฏิทอง หมู่ที่ 7 ตำบลชัยบาดาล
ชัยบาดาล
15230
-
3
บ้านท่ามะกอก หมู่ที่ 8 ตำบลชัยบาดาล
ชัยบาดาล
15230
-
4
บ้านมะกอกหวาน หมู่ที่ 4 ตำบลมะกอกหวาน
ชัยบาดาล
15230
-
5
บ้านห้วยนา หมู่ที่ 9 ตำบลม่วงค่อม
ชัยบาดาล
15230
036-643245
6
บ้านมม่วงค่อม หมู่ที่ 1 ตำบลม่วงค่อม
ชัยบาดาล
15230
036-643113
7
วัดสว่างอารมณ์ หมู่ที่ 6 ตำบลม่วงค่อม
ชัยบาดาล
15130
-
8
บ้านเขายายกะตา หมู่ที่ 2 ตำบลชัยนารายณ์
ชัยบาดาล
15130
-
9
บ้านห้วยดีเลิศ หมู่ที่ 2 ตำบลห้วยหิน
ชัยบาดาล
15130
-
10
บ้านเขาแหลม หมู่ที่ 5 ตำบลเขาแหลม
ชัยบาดาล
15130
-
11
บ้านห้วยหิน หมู่ที่ 1 ตำบลเขาแหลม
ชัยบาดาล
15130
-
12
บ้านทุ่งคาแก้ว หมู่ที่ 5 ตำบลห้วยหิน
ชัยบาดาล
15130
-
13
บ้านเกาะรัง หมู่ที่ 2 ตำบลเกาะรัง
ชัยบาดาล
15130
-
14
บ้านหนองบง หมู่ที่ 1 ตำบลเกาะรัง
ชัยบาดาล
15130
-
15
บ้านลังกาประชาสรรค์ หมู่ที่ 3 ตำบลเกาะรัง
ชัยบาดาล
15130
-
16
บ้านหนองปล้อง หมู่ที่ 4 ตำบลเกาะรัง
ชัยบาดาล
15130
-
17
บ้านโค้งรถไฟ หมู่ที่ 6 ตำบลนิคมลำนารายณ์
ชัยบาดาล
15130
-
18
บ้านไร่พัฒนา หมู่ที่ 7 ตำบลนิคมลำนารายณ์
ชัยบาดาล
15130
-
19
บ้านบ่อน้ำ หมู่ที่ 5 ตำบลหนองยายาโต๊ะ
ชัยบาดาล
15130
-
20
อนุบาลลำนารายณ์ หมู่ที่ 3 ตำบลลำนารายณ์
ชัยบาดาล
15130
036-461040
21
บ้านท่ามะมาว หมู่ที่ 4 ตำบลท่ามะนาว
ชัยบาดาล
15130
-
22
บ้านสันตะลุง หมู่ที่ 1 ตำบลท่ามะนาว
ชัยบาดาล
15130
036-630269
23
บ้านท่าดินดำ หมู่ที่ 1 ตำบลท่าดินดำ
ชัยบาดาล
15130
036-654169
24
บ้านวังก้านเหลือง หมู่ที่ 4 ตำบลท่าดินดำ
ชัยบาดาล
15130
-
25
บ้านหนองปลาไหล หมู่ที่ 3 ตำบลท่าดินดำ
ชัยบาดาล
15130
-
26
บ้านบัวชุม หมู่ที่ 3 ตำบลบัวชุม
ชัยบาดาล
15130
-
27
บ้านเขาสมโภชน์ หมู่ที่ 5 ตำบลบัวชุม
ชัยบาดาล
15130
-
28
บ้านซับเค้าแมว หมู่ที่ 4 ตำบลบัวชุม
ชัยบาดาล
15130
-
29
บ้านคลองไทรพัฒนา หมู่ที่ 2 ตำบลบัวชุม
ชัยบาดาล
15130
-
30
บ้านธงชัยสามัคคี หมู่ที่ 1 ตำบลบัวชุม
ชัยบาดาล
15130
-
31
บ้านเขาตะแคง หมู่ที่ 3 ตำบลซับตะเคียน
ชัยบาดาล
15130
-
32
บ้านซับกระโดน หมู่ที่ 4 ตำบลซับตะเคียน
ชัยบาดาล
15130
-
33
วัดโพธิ์งาม หมู่ที่ 2 ตำบลหนองยายโต๊ะ
ชัยบาดาล
15130
-
34
บ้านเขาตำบล หมู่ที่ 2 ตำบลนาโสม
ชัยบาดาล
15190
-
35
บ้านนาโสม หมู่ที่ 1 ตำบลนาโสม
ชัยบาดาล
15190
-
36
บ้านซับงูเหลือม หมู่ที่ 6 ตำบลนาโสม
ชัยบาดาล
15190
-
37
บ้านใหม่ซับเจริญ หมู่ที่ 4 ตำบลนาโสม
ชัยบาดาล
15190
-
38
บ้านซับตะเคียน หมู่ที่ 2 ตำบลซับตะเคียน
ชัยบาดาล
15130
-
39
บ้านหนองโกวิทยา หมู่ที่ 5 ตำบลซับตะเคียน
ชัยบาดาล
15130
-
40
วัดสุนทรเทพคีรี หมู่ที่ 1 ตำบลศิลาทิพย์
ชัยบาดาล
15130
-
41
บ้านซับไทร หมู่ที่ 6 ตำบลศิลาทิพย์
ชัยบาดาล
15130
-
42
บ้านซับผาสุก หมู่ที่ 9 ตำบลศิลาทิพย์
ชัยบาดาล
15130
-
43
บ้านดงน้อย หมู่ที่ 2 ตำบลศิลาทิพย์
ชัยบาดาล
15130
-
44
โพธิ์นิมิตร หมู่ที่ 4 ตำบลศิลาทิพย์
ชัยบาดาล
15130
-
45
บ้านซับสมบูรณ์ หมู่ที่ 5 ตำบลศิลาทิพย์
ชัยบาดาล
15130
-
46
วัดศิริบรรพต หมู่ที่ 1 ตำบลชัยนารายณ์
ชัยบาดาล
15130
036-461807
47
บ้านโกรกรกฟ้า หมู่ที่ 3 ตำบลชัยนารายณ์
ชัยบาดาล
15130
-
48
นิคมลำนารายณ์ หมู่ที่ 3 ตำบลนิคมลำนารายณ์
ชัยบาดาล
15130
-
49
บ้านใหม่สามัคคี หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านใหม่สามัคคี
ชัยบาดาล
15130
-
50
บ้านซับหินขวาง หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านใหม่สามัคคี
ชัยบาดาล
15130
-