321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

โรงเรียนสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดลพบุรี : สปอ.โคกสำโรง

ที่
ชื่อโรงเรียน
หมู่ที่ / ตำบล
อำเภอ
รหัสไปรษณีย์
โทรศัพท์
1
บ้านวงัเพลิง หมู่ที่ 1 ตำบลวังเพลิง
โคกสำโรง
15120
-
2
บ้านมะม่วงเจ็ดต้น
ตำบลวังเพลิง
โคกสำโรง
15120
-
3
บ้านเขาเตียน มิตรภาพที่ 134 หมู่ที่ 4 ตำบลวังเพลิง
โคกสำโรง
15120
-
4
บ้านพุม่วง หมู่ที่ 5 ตำบลวังเพลิง
โคกสำโรง
15120
-
5
บ้านโป่งย่อ หมู่ที่ 7 ตำบลวังเพลิง
โคกสำโรง
15120
-
6
บ้านเนินจันทร์ หมู่ที่ 3 ตำบลวังเพลิง
โคกสำโรง
15120
-
7
บ้านดงมะรุม
  • หมู่ที่ 2 ตำบลดงมะรุม
โคกสำโรง
15120
-
8
บ้านวังไผ่ หมู่ที่ 8 ตำบลดงมะรุม
โคกสำโรง
15120
-
9
บ้านตะกุดเหว้า หมู่ที่ 5 ตำบลดงมะรุม
โคกสำโรง
15120
-
10
บ้านทุ่งทอง หมู่ที่ 6 ตำบลสะแกราบ
โคกสำโรง
15120
-
11
วัดสะพานคง หมู่ที่ 12 ตำบลสะแกราบ
โคกสำโรง
15120
-
12
วัดสะแกราบ หมู่ที่ 9 ตำบลสะแกราบ
โคกสำโรง
15120
-
13
บ้านหนองสำโรง หมูที่ 14 ตำบลสะแกราบ
โคกสำโรง
15120
-
14
บ้านรักไทย หมู่ที่ 10 ตำภบลสะแกราบ
โคกสำโรง
15120
-
15
อนุบาลบ้านเพนียด หมู่ที่ 8 ตำบลเพนียด
โคกสำโรง
15120
036-653115
16
บ้านนกเขาเปล้า หมู่ที่ 9 ตำบลเพนียด
โคกสำโรง
15120
-
17
บ้านหนองปล้อง หมู่ที่ 6 ตำบลเพนียด
โคกสำโรง
15120
-
18
วัดวังหัวแหวน หมู่ที่ 2 ตำบลเกาะแก้ว
โคกสำโรง
15120
-
19
บ้านขอนอุดม หมู่ที่ 10 ตำบลเกาะแก้ว
โคกสำโรง
15120
-
20
บ้านหนองชนะชัย หมู่ที่ 3 ตำบลเกาะแก้ว
โคกสำโรง
15120
-
21
บ้านชอนบอน หมู่ที่ 8 ตำบลเกาะแก้ว
โคกสำโรง
15120
-
22
บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 3 ตำบลพหลโยธิน
โคกสำโรง
15120
-
23
บ้านท่าม่วง หมู่ที่ 1 ตำบลหนองแขม
โคกสำโรง
15120
-
24
บ้านชอนขุด หมู่ที่ 7 ตำบลหนองแขม
โคกสำโรง
15120
-
25
วัดหนองแขม หมู่ที่ 10 ตำบลหนองแขม
โคกสำโรง
15120
-
26
วัดหนองคู หมู่ที่ 9 ตำบลห้วยโป่ง
โคกสำโรง
15120
-
27
บ้านเขาสะพานนาค หมู่ที่ 7 ตำบลห้วยโป่ง
โคกสำโรง
15120
036-650294
28
บ้านเขาทับควาย หมู่ที่ 3 ตำบลห้วยโป่ง
โคกสำโรง
15120
036-650152
29
วัดห้วยโป่ง หมู่ที่ 2 ตำบลห้วยโป่ง
โคกสำโรง
15120
-
30
วัดสัมพันธมิตร หมู่ที่ 5 ตำบลห้วยโป่ง
โคกสำโรง
15120
-
31
วัดหนองหอย หมู่ที่ 4 ตำบลห้วยโป่ง
โคกสำโรง
15120
-
32
บ้านพรมทิน หมู่ที่ 11 ตำบลหลุมข้าว
โคกสำโรง
15120
-
33
บ้านหลุมข้าว หมู่ที่ 8 ตำบลหลุมข้าว
โคกสำโรง
15120
-
34
บ้านวังขอนข้วาง หมู่ที่ 3 ตำบลวังขอนข้วาง
โคกสำโรง
15120
-
35
โคกสำโรง หมู่ที่ 9 ตำบลโคกสำโรง
โคกสำโรง
15120
036-441336
36
วัดรัตนาราม หมู่ที่ 2 ตำบลโคกสำโรง
โคกสำโรง
15120
036-624786
37
วัดหนองพิมาน หมู่ที่ 6 ตำบลโคกสำโรง
โคกสำโรง
15120
-
38
บ้านคลองเกตุ หมู่ที่ 2 ตำบลคลองเกตุ
โคกสำโรง
15120
036-625083
39
บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 7 ตำบลคลองเกตุ
โคกสำโรง
15120
-
40
บ้านหัวดง หมู่ที่ 5 ตำบลคลองเกตุ
โคกสำโรง
15120
-
41
บ้านเขาดิน หมู่ที่ 8 ตำบลคลองเกตุ
โคกสำโรง
15120
-
42
บ้านหนองบัว หมู่ที่ 4 ตำบลคลองเกตุ
โคกสำโรง
15120
-
43
วัดดงแก้ว หมู่ที่ 1 ตำบลวังขอนข้วาง
โคกสำโรง
15120
-
44
บ้านถลุงเหล็ก หมู่ที่ 3 ตำบลถลุงเหล็ก
โคกสำโรง
15120
-
45
บ้านวังจั่น หมู่ที่ 4 ตำบลวังจั่น
โคกสำโรง
15120
-